รายงานการวิจัย (Research Reports) หน้าแรกของกลุ่มข้อมูล

Browse
สมัครเป็นสมาชิกกลุ่มข้อมูลนี้เพื่อรับข่าวสารข้อมูลใหม่ทางอีเมลรายวัน RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by วันที่ป้อนข้อมูล in เรียงลำดับจากหลังมาหน้า order): 1 to 20 of 24
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2564การศึกษารูปแบบกฎความสัมพันธ์ด้วยวิธีการทำเหมืองข้อมูลเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยโรคทางการแพทย์แผนไทยชลิยา ใจเย็น อะอิดะ; สิริกุล กวมทรัพย์; ชลาลัย โชคดีศรีจันทร์; สุนิสา ริมเจริญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
2563การสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรต่อการปฏิบัติการ ด้านการเงินในส่วนงานด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพาวิภาดา เชื้อหมอ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
2563ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิต คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพาจุฬาลักษณ์ เทียนรุ่งรัศมี; รัตนา ศรีสวัสดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
2560การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาและผลการปฏิบัติงานของบัณฑิตสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพาจุฬาลักษณ์ เทียนรุ่งรัศมี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
2557การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยการแพทย์แผนไทยสุนันทา โอศิริ; พรรณภัทร อินทฤทธิ์; วรัมพา สุวรรณรัตน์; สถาพร บัวธรา; พัชชาพลอย ศรีประเสริฐ, และอื่นๆ
2555การบูรณาการเลิกบุหรี่ด้วยสมุนไพร ในศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทยสุนันทา โอศิริ; จงจิตร เถลิงพงษ์; วรรณะ มงคลวิวัฒน์; พัชชาพลอย ศรีประเสริฐ; ณัฐดนัย มุสิกวงศ์, และอื่นๆ
2554หมอพื้นบ้านในภาคตะวันออกสุนันทา โอศิริ; พลอยชนก ปทุมานนท์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
2552แพทย์พื้นบ้านกับการใช้พืชสมุนไพรในจังหวัดระยองสมสุข มัจฉาชีพ; สุนันทา โอศิริ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
2548ยุทธศาสตร์การจัดการงานวิจัยระบบสุขภาพภาคตะวันออกสุนันทา โอศิริ; รตีวรรณ อ่อนรัศมี; พัชนี สุวรรณศรี; ปวีณา มีประดิษฐ์; ศักดิ์สิทธิ์ กุลวงษ์, และอื่นๆ
2550สถานการณ์ ปัจจัยเสี่ยงและการจัดการเพื่อให้เกิดความปลอดภัยของอาหารทะเลในภาคตะวันออกสุนันทา โอศิริ; รติกร ประเสริฐไทยเจริญ; ศักดิ์นเรศ กลิ่นกุหลาบทอง; สุพัทรา ชลพนารักษ์; จิระสันต์ มีรัตน์, และอื่นๆ
2552สถานการณ์ ปัจจัยเสี่ยงและการจัดการเพื่อให้เกิดความปลอดภัยของอาหารทะเลในภาคตะวันออกสุนันทา โอศิริ; รติกร ประเสริฐไทยเจริญ; สุภัทรา ชลพนารักษ์; จิระสันต์ มีรัตน์; ประมุข โอศิริ, และอื่นๆ
2552แพทย์พื้นบ้านกับการใช้พืชสมุนไพรในจังหวัดชลบุรีสุนันทา โอศิริ; สมสุข มัจฉาชีพ; จงจิตร เถลิงพงษ์; ณัฐนิชา หมัดหลี; นลินรัตน์ น้อยประเสริฐ, และอื่นๆ
2552แพทย์พื้นบ้านกับการใช้พืชสมุนไพรในจังหวัดฉะเชิงเทราสุนันทา โอศิริ; สมสุข มัจฉาชีพ; ไพเราะ ไตรติลานันท์; พรรณราย พิทักเจริญ; นริศรา เลิศสมบุรณ์สุข, และอื่นๆ
2550การวิจัยประเมินผลเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานพัฒนาระบบรับรองมาตรฐานคุณภาพชีวิตการทำงานในสถานประกอบการสุนันทา โอศิริ; สุรพล นธการกิจกุล; ภัทระ แสนไชยสุริยา; แสงอรุณ อิสระมาลัย; ศาสตรี เสาวคนธ์, และอื่นๆ
2550แพทย์พื้นบ้านกับการใช้พืชสมุนไพร ศูนย์เรียนรู้สมุนไพรบ้านทับลาน จังหวัดปราจีนบุรีสุนันทา โอศิริ; สมสุข มัจฉาชีพ; สุภาภรณ์ ปิติพร; กาญจนา บัวดอก; ณัฐวุฒิ โอศิริ, และอื่นๆ
2554ประสิทธิผลของยาแก้ไอมะขามป้อมในการบรรเทาอาการไอ: การศึกษาเบื้องต้นสุนันทา โอศิริ; สุภาภรณ์ ปิติพร; จิราพร ตระการจันทร์สิริ; ผกากรอง ขวัญข้าว; ณัฐดนัย มุสิกวงศ์, และอื่นๆ
2549ปัจจัยทางสังคมที่กำหนดสุขภาพในประเด็นสิ่งแวดล้อมกับความยากจน: กรณีศึกษาการพัฒนาอุตสาหกรรมมาบตาพุดสุนันทา โอศิริ; นิภา มหารัชพงศ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2549ประเมินผลการดำเนินงานโครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตคนทำงานในสถานประกอบการ จังหวัดชลบุรี ปี 2549สุนันทา โอศิริ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
2552สมุนไพรและภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยในภาคตะวันออกสุนันทา โอศิริ; สมสุข มัจฉาชีพ; สุภาภรณ์ ปิติพร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
2554พืชสมุนไพรในภาคตะวันออกสุนันทา โอศิริ; สมสุข มัจฉาชีพ; ปรียาภรณ์ เนียนทะศาสตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
Collection's Items (Sorted by วันที่ป้อนข้อมูล in เรียงลำดับจากหลังมาหน้า order): 1 to 20 of 24