การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง ภัทราวุธ ไทยพิชิตบูรพา

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 14 จากทั้งหมด 14
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2560การประเมินศักยภาพการรองรับมลพิษทางน้ำของระบบนิเวศชายฝั่งทะเล : กรณีศึกษาบริเวณพื้นที่อ่าวตราด จังหวัดตราดภัทราวุธ ไทยพิชิตบูรพา; จารุมาศ เมฆสัมพันธ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์; มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณะประมง
2563การประเมินศักยภาพของระบบนิเวศทางทะเล เพื่อรองรับการพัฒนาแหล่งทรัพยากรหอยลาย บริเวณอ่าวตราด จังหวัดตราดภัทราวุธ ไทยพิชิตบูรพา; อนุกูล บูรณประทีปรัตน์; วิชญา กันบัว; มิถิลา ปรานศิลป์; อิสรา อาศิรนันต์
2561การประเมินแคดเมียมและตะกั่วในน้ำทะเลด้วยหอยแมลงภู่เทียมบริเวณชายฝั่งอ่างศิลาจังหวัดชลบุรีภัทราวุธ ไทยพิชิตบูรพา; ปภาศิริ บาร์เนท; มุทิตา แซ่โง้ว; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2562การสะสมโลหะหนักในสิ่งแวดล้อมทางน้ำและผลกระทบต่อโลมาอิรวดี บริเวณอ่าวตราด จังหวัดตราดภัทราวุธ ไทยพิชิตบูรพา; เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์; ชลาทิพ จันทร์ชมภู; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2561การใช้ไอโซโทปเสถียรในการบ่งชี้ผลกระทบของน้ำเสียจากชุมชนต่อระบบนิเวศชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกของอ่าวไทยตอนในถนอมศักดิ์ บุญภักดี; พลอยสิรินทร์ แสงมณี; ภัทราวุธ ไทยพิชิตบูรพา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2565คุณภาพน้ำและสภาวะยูโทรฟิเคชั่นในแม่น้ำจันทบุรีและปากน้ำแหลมสิงห์ภัทราวุธ ไทยพิชิตบูรพา; จารุมาศ เมฆสัมพันธ์; วิชญา กันบัว
2561ผลกระทบของคุณภาพน้ำและดินตะกอนต่อการเปลี่ยนแปลงสัตว์ทะเลหน้าดินบริเวณอ่าวตราด จังหวัดตราดภัทราวุธ ไทยพิชิตบูรพา; วิชญา กันบัว; ชุติมณฑน์ ภู่นภาอำพร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2564ฟลักซ์ของสารอาหารอนินทรีย์ละลายน้ำและตะกอนแขวนลอยที่บริเวณปากแม่น้ำตราด จังหวัดตราด ปี พ.ศ. 2561เบญจมาศ มีทรัพย์; อนุกูล บูรณประทีปรัตน์; ภัทราวุธ ไทยพิชิตบูรพา; สุธิดา กาญจน์อติเรกลาภ; ศุภวัตร กาญจน์อติเรกลาภ
2564ฟลักซ์ของสารอาหารอนินทรีย์ละลายน้ำและตะกอนแขวนลอยที่บริเวณปากแม่น้ำตราด จังหวัดตราด ปี พ.ศ. 2561ภัทราวุธ ไทยพิชิตบูรพา; อนุกูล บูรณประทีปรัตน์; เบญจมาศ มีทรัพย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2562ศักยภาพการรองรับมลพิษของแม่น้ำและชายฝั่งทะเล: กรณีศึกษาผลกระทบของน้ำทิ้งจากกิจกรรม การใช้ประโยชน์ต่อระบบนิเวศทางน้ำแม่น้ำจันทบุรี และปากน้ำแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรีภัทราวุธ ไทยพิชิตบูรพา; วิชญา กันบัว; จารุมาศ เมฆสัมพันธ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์; มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณะประมง
2564อิทธิพลของสารอาหารอนินทรีย์ละลายน้ำต่อการเปลี่ยนแปลงสภาวะยูโทรฟิเคช่ันในบริเวณอ่าวตราด จังหวัดตราดภัทราวุธ ไทยพิชิตบูรพา; จารุมาศ เมฆสัมพันธ์
2563โครงสร้างประชาคมแพลงก์ตอน บริเวณอ่าวตราด จังหวัดตราดภัทราวุธ ไทยพิชิตบูรพา; วิชญา กันบัว; อนุกูล บูรณประทีปรัตน์; วรกานต์ เสถียรวงศ์นุษา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2563โครงสร้างประชาคมแพลงก์ตอน บริเวณอ่าวตราด จังหวัดตราดภัทราวุธ ไทยพิชิตบูรพา; วิชญา กันบัว; อนุกูล บูรณประทีปรัตน์; วรกานต์ เสถียรวงศ์นุษา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2561โครงสร้างประชาคมแพลงก์ตอนในหนองหารจังหวัดสกลนครวิชญา กันบัว; ภัทราวุธ ไทยพิชิตบูรพา; นิศาชล ฤาแก้วมา; วิสิทธิ์ฎา อึ้งเจริญสุกาน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์