การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง กาญจนา หริ่มเพ็ง

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 23  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2560การกระจายเชิงพื้นที่ของป่าเสม็ดขาวในภาคตะวันออกของประเทศไทยและศักยภาพการเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่อำนวยประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่นกฤษนัยน์ เจริญจิตร; กาญจนา หริ่มเพ็ง; คํารณ เลียดประถม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2560การจำแนกขนาด ร้อยละการปกคลุม และความหนาแน่นของหญ้าทะเล โดยประยุกต์ภาพถ่ายรายละเอียดสูงจากหุ่นยนต์อากาศยานขนาดเล็ก บริเวณอุทยานแห่งชาติ หาดเจ้าไหม จังหวัดตรังกาญจนา หริ่มเพ็ง; กฤษนัยน์ เจริญจิตร; พิสุทธิ์ กวีวังโส; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2556การบาดเจ็บและการรอดชีวิตของ Staphylococcus aureus และ salmonella typhimurium ในน้ำกะทิระหว่างเก็บรักษาโดยการแช่เยือกแข็งศิริโฉม ทุ่งเก้า; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; กาญจนา หริ่มเพ็ง; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; วฤษณี ปรีชานฤชิตกุล, และอื่นๆ
2560การประยุกต์ข้อมูลภูมิสารสนเทศ เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงพื้นที่หญ้าทะเล หลังเหตุการณ์สึนามิ ระหว่างปี พ.ศ.2547-พ.ศ.2558 บริเวณอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จังหวัดตรังกาญจนา หริ่มเพ็ง; กฤษนัยน์ เจริญจิตร; วรพงศ์ กอนสิน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2560การประยุกต์ภาพถ่ายรายละเอียดสูงจากระบบหุ่นยนต์อากาศยานเพื่อจำแนกพรรณไม้ยืนต้นบริเวณโครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด มูลนิธิชัยพัฒนา จังหวัดจันทบุรีกาญจนา หริ่มเพ็ง; กฤษนัยน์ เจริญจิตร; เลิศพงศ์ สุวรรณเลิศ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2561การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อประเมินความหลากหลาย ของสัตว์กลุ่มหอยในแนวหญ้าทะเล บริเวณอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรีกฤษนัยน์ เจริญจิตร; กาญจนา หริ่มเพ็ง; พงษ์รัตน์ ดำรงโรจน์วัฒนา; สมถวิล จริตควร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์, และอื่นๆ
2563การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมในการอนุรักษ์และจัดการพื้นที่ป่าจาก : กรณีศึกษาป่าจากในลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออกประเทศไทยกาญจนา หริ่มเพ็ง; ภูมิพัฒน์ ภาชนะ; กฤษนัยน์ เจริญจิตร; แทนทัศน์ เพียกขุนทด; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2552การประยุกต์ใช้สมุนไพรหรือสูตรยาสมุนไพรท้องถิ่นในภาคตะวันออกในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันและการควบคุมแบคทีเรียก่อโรคในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ.สุบัณฑิต นิ่มรัตน์; วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย; กาญจนา หริ่มเพ็ง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2551การประยุกต์ใช้สมุนไพรและสูตรยาสมุนไพรในภาคตะวันออกเพื่อการเก็บรักษาน้ำเชื้อปลาดุกอัฟริกันแบบแช่เย็นสุบัณฑิต นิ่มรัตน์; วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย; กาญจนา หริ่มเพ็ง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2551การประยุกต์ใช้สมุนไพรในภาคตะวันออกเพื่อการเก็บรักษาน้ำเชื้อปลาดุกอัฟริกันแบบแช่แข็งวีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย; สุบัณฑิต นิ่มรัตน์; กาญจนา หริ่มเพ็ง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2560การประเมินศักยภาพในการต้านแบคทีเรียและการกระจายเชิงพื้นที่ของมะฮึก Clausena excavata Burm. f. ในโครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด (มูลนิธิชัยพัฒนา) จังหวัดจันทบุรีเอกรัฐ ศรีสุข; กฤษนัยน์ เจริญจิตร; กาญจนา หริ่มเพ็ง; วัชราพร ธรรมโชติ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2553การพัฒนายาสังเคราะห์ชนิดใหม่ในการฆ่าเชื้อ Methicillin resistant staphylococcus aureus (MRSA) ที่ระบาดในจังหวัดชลบุรีและฉะเชิงเทราสุบัณฑิต นิ่มรัตน์; ดวงชีวัน พึ่งสุรินทร์; กาญจนา หริ่มเพ็ง; วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2555การพัฒนายาสังเคราะห์ชนิดใหม่ในการฆ่าเชื้อ Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) ที่ระบาดในจังหวัดชลบุรีและฉะเชิงเทราสุบัณฑิต นิ่มรัตน์; ศิริวัฒนา ลาภหลาย; กาญจนา หริ่มเพ็ง; เอกรัฐ ศรีสุข; วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย, และอื่นๆ
2563การพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อติดตามพื้นที่นาข้าวเกษตรอินทรีย์ ภายใต้แนวคิดนิเวศบริการ โดยประยุกต์ข้อมูลดาวเทียมและหุ่นยนต์อากาศยานขนาดเล็กกฤษนัยน์ เจริญจิตร; กาญจนา หริ่มเพ็ง; สัมปตี สงวนพวก; ปรีชา บุญขาว; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์, และอื่นๆ
2561การใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการติดตามสถานการณ์น้ำเสียในพื้นที่ชายฝั่งทะเลของจังหวัดชลบุรีถนอมศักดิ์ บุญภักดี; ณรงค์ พลีรักษ์; กาญจนา หริ่มเพ็ง; พลอยสิรินทร์ แสงมณี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2563ความสัมพันธ์ของอุณหภูมิพื้นผิวกับการกระจายของเชื้อแบคทีเรีย Burkholderia pseudomallei ในดินนาข้าว ด้วยภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 8วัชรพงษ์ แสงนิล; กฤษนัยน์ เจริญจิตร; จุฑารัตน์ จิตติมณี; กาญจนา หริ่มเพ็ง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
2559ผลกระทบของปัจจัยสิ่งแวดล้อมน้ำทะเลต่ออุบัติการณ์และปัจจัยความรุนแรงในการก่อโรคของแบคทีเรียในสกุล Vibrio บริเวณชายฝั่งอ่างศิลา จังหวัดชลบุรีนภาพร เลียดประถม; สุดารัตน์ สวนจิตร; กาญจนา หริ่มเพ็ง; พรเพ็ญ ทองสอาด; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2558ผลของปัจจัยสิ่งแวดล้อมต่ออุบัติการณ์ของ vibrio spp. บริเวณปากแม่น้ำประแสร์ จังหวัดระยองนภาพร เลียดประถม; กาญจนา หริ่มเพ็ง; สุณัฐฐา วิงวอน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2557ฤทธิ์ต้านการอักเสบของพืชสมุนไพรบางชนิดในโครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด จังหวัดจันทบุรีเบญจวรรณ ชิวปรีชา; กาญจนา หริ่มเพ็ง; เอกรัฐ ศรีสุข; กล่าวขวัญ ศรีสุข; สาวินีย์ สีมาขันธ์, และอื่นๆ
2552ฤทธิ์ต้านจุลชีพของสมุนไพรในการต้าน/ ฆ่าแบคทีเรียก่อโรคที่ดื้อยาปฏิชีวนะหลายขนานกาญจนา หริ่มเพ็ง; เอกรัฐ ศรีสุข; สุบัณฑิต นิ่มรัตน์; สมสุข มัจฉาชีพ; วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย, และอื่นๆ