กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/881
ชื่อเรื่อง: การประยุกต์ใช้สมุนไพรและสูตรยาสมุนไพรในภาคตะวันออกเพื่อการเก็บรักษาน้ำเชื้อปลาดุกอัฟริกันแบบแช่เย็น
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Application of herb in eastern part of Thailand for short-term chiled storage of African catfish (clasrias garieqinus) milt
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สุบัณฑิต นิ่มรัตน์
วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย
กาญจนา หริ่มเพ็ง
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: น้ำเชื้อ - - การเก็บและรักษา
ปลาดุกอัฟริกัน - - การขยายพันธุ์
สมุนไพร - - การใช้ประโยชน์
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
วันที่เผยแพร่: 2551
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: ในการศึกษาครั้งนี้ได้ทำการศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดขมิ้นและใบมะกรูดด้วยสารละลายจำนวน 3 ชนิดคือ น้ำ เมทานอลและไดคลอโรมีเทนในการต้านแบคทีเรียชนิด Bacillus subtilis, Aeromonas salmonicida, P. fluorescens and Staphylococcus sciuri ที่แยกจากลำไส้ ผิวหนัง เนื้อปลา และน้ำเชื้อปลาดุกอัฟริกัน เมื่อวิเคราะห์ด้วยการวาง disk พบว่าสารสกัดขมิ้นและใบมะกรูดด้วยเมทานอลสามารถยับยั้งเชื้อได้ดีที่สุด โดยสามารถยับยั้งการเจริญของ P. fluorescens ได้ เมื่อเปรียบเทียบการทดสอบการแช่เย็นน้ำเชื้อปลาดุกอัฟริกันที่เติมสารสกัดขมิ้นและใบมะกรูดด้วยเมทานอล ทั้ง 3 ความเข้มข้น คือ 0.25, 0.5 และ 2.5 mg/ml กับชุดควบคุมที่ไม่มีการเติมและมีการเติมยาปฏิชีวนะชนิด penicillin streptomycin 1% พบว่าชุดการทดลองที่เติมยาปฏิชีวนะพบการลดลงของแบคทีเรียกลุ่ม total heterotrophic bacterial ได้ดีที่สุด คือสามารถลดปริมาณแบคทีเรียได้ถึง 99.85 เปอร์เซ็นต์ ภายในการแช่เย็น 2 วัน ส่วนสารสกัดขมิ้นด้วย เมทานอลความเข้มข้นที่ 2.5 mg/ml สามารถลดแบคทีเรียได้ถึง 97.17 96.54 และ 96.60 เปอร์เซ็นต์ตามลำดับภายในการแช่เย็น 2 วัน ขณะที่ชุดควบคุมที่เติมยาปฏิชีวนะมีการลดลงของแบคทีเรียเพียง 93.27 เปอร์เซ็นต์ ภายในการแช่เย็น 2 วัน จากการทดลองในครั้งนี้สามารถสรุปได้ว่าสารสกัดขมิ้นด้วยเมทานอลความเข้มข้นที่ 2.5 mg/ml และสารสกัดใบมะกรูดด้วยเมทานอลความเข้มข้นที่ 0.5 และ 2.5 mg/ml มีประสิทธิภาพในการเก็บรักษาน้ำเชื้อปลาดุกอัฟริกันด้วยวิธีแช่เย็น
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/881
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น