กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4106
ชื่อเรื่อง: ความสัมพันธ์ของอุณหภูมิพื้นผิวกับการกระจายของเชื้อแบคทีเรีย Burkholderia pseudomallei ในดินนาข้าว ด้วยภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 8
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Association between land surface temperature and distribution of Burkholderia pseudomallei bacteria in paddy soil using Landsat 8 satellite image
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วัชรพงษ์ แสงนิล
กฤษนัยน์ เจริญจิตร
จุฑารัตน์ จิตติมณี
กาญจนา หริ่มเพ็ง
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
คำสำคัญ: อุณหภูมิดิน
แบคทีเรียแกรมลบ
ระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก
ดาวเทียมในการวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล
ภาพถ่ายทางอากาศ
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
วันที่เผยแพร่: 2563
สำนักพิมพ์: คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: แบคทีเรีย Burkholderia pseudomallei พบได้ในดิน และเป็นเชื้อก่อโรคเมลิออยด์ที่เป็นปัญหาของสาธารณสุข การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างแผนที่กระจายของเชื้อ B. pseudomallei และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการพบและไม่พบเชื้อ B. pseudomallei กับอุณหภูมิพื้นผิว (Land Surface Temperature) วิธีดำเนินการวิจัย ทำการแปลภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 8 เพื่อจำแนกพื้นที่นาข้าว จากนั้นเก็บตัวอย่างดินนาข้าว จำนวน 78 ตัวอย่าง ในขณะที่วัดอุณหภูมิดินด้วยเครื่องตรวจวัดภาคสนาม และเก็บตำแหน่งพิกัดด้วยระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นผิวโลก จากนั้นวิเคราะห์อุณหภูมิพื้นผิวจากภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 8 และทำการประมาณค่าอุณหภูมิพื้นผิวร่วมกับอุณหภูมิดินจากการสำรวจภาคสนามด้วยวิธี Ordinary Co-Kriging วิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางสถิติของตำแหน่งที่พบและไม่พบเชื้อกับอุณภูมิพื้นผิว ด้วยสถิติ Mann-Whitney U Test ผลการศึกษาพบเชื้อ B. pseudomallei จำนวน 32 ตำแหน่ง และค่าอุณหภูมิพื้นผิวมีค่าอุณหภูมิสูงสุดเท่ากับ 36.73 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่ำสุดเท่ากับ 29.67 องศาเซลเซียส ผลการทดสอบความสัมพันธ์ของการพบและไม่พบเชื้อ B. pseudomallei กับอุณหภูมิพื้นผิว พบว่า ไม่มีความสัมพันธ์กับอุณหภูมิพื้นผิว (p-value 0.699)
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4106
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
1147-1162.pdf1.19 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น