บทความวิชาการ (Journal Articles) หน้าแรกของกลุ่มข้อมูล

Browse
สมัครเป็นสมาชิกกลุ่มข้อมูลนี้เพื่อรับข่าวสารข้อมูลใหม่ทางอีเมลรายวัน RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by วันที่ป้อนข้อมูล in เรียงลำดับจากหลังมาหน้า order): 1 to 20 of 75
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2566ผลของความเค็มและการเก็บเกี่ยวผลผลิตต่อการเพิ่มจำนวนและองค์ประกอบของโคพีพอดธรรมชาติที่เลี้ยงด้วยรำหมักดวงทิพย์ อู่เงิน; วรเทพ มุธุวรรณ; ศิรประภา ฟ้ากระจ่าง; ชลธิชา สุขประเสริฐ
2565การศึกษาการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลของตัวติดตามแบบพาสซีฟทีเคลื่อนตัวตามมวลน้ำทะเลที่มีแหล่งกำเนิดจากปากแม่น้ำในบริเวณ อ่าวไทยตอนใน โดยใช้แบบจำลองอุทกพลศาสตร์อาวุธ หมั่นหาผล; ศิราพร ทองอุดม; อนุกูล บูรณประทีปรัตน์
2565ชนิดของอาหาร และระยะเวลาการเปลี่ยนอาหารต่ออัตรารอดและการเจริญเตบิโตของกุ้งเมดูซาวัยอ่อน (Latreutes anoplonyx)ศิรประภา ฟ้ากระจ่าง; วรเทพ มุธุวรรณ; ปรารถนา ควรดี; ดวงทิพย์ อู่เงิน; ชนะ เทศคง
2564ความหลากหลายทางพันธุกรรมและความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการของปลิงทะเลลูกบอล (Phyllophorella kohkutiensis) ในน่านน้ำไทยทรรศิน ปณิธานะรักษ์
2564ระบบธรรมชาติสำหรับการเลี้ยงปะการังในที่เลี้ยงวรเทพ มุธุวรรณ
2559การศึกษาเบื้องต้นของคุณค่าทางอาหารของอาร์ทีเมียที่เสริมด้วยแพลงก์ตอนพืช และผลต่อการสืบพันธุ์ของปลาแมนดารินเขียว (Synchiropus splendidus Herre, 1927)จารุนันท์ ประทุมยศ; สุพรรณี ลีโทชวลิต; ศิริวรรณ ชูศรี; ณิษา ศิรนนท์ธนา; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2559กรดไขมันในแอคติโนมัยซีทจากดินและฟองน้ำทะเลบริเวณชายฝั่งของประเทศไทยจารุนันท์ ประทุมยศ; จันทร์จรัส วัฒนะโชติ; ณิษา สิรนนท์ธนา; รวิวรรณ วัฒนดิลก; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2557การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพในการได้รับโลหะหนักจากการบริโภคอาหารทะเล บริเวณชายฝั่งนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยองวันชัย วงสุดาวรรณ; อาวุธ หมั่นหาผล; ฉลวย มุสิกะ; แววตา ทองระอา; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2557คุณภาพน้ำในแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล จังหวัดชลบุรีพัฒนา ภูลเปี่ยม; วันชัย วงสุดาวรรณ; อาวุธ หมั่นหาผล; ฉลวย มุสิกะ; แววตา ทองระอา, และอื่นๆ
2014Distribution and partitioning of mercury in the Pradue bay, Map Ta Phut industrial estate, Rayong province, ThailandWaewtaa Thongra-ar; Anuwat Yindeesuk
2003Inorganic nitrogen compound removal efficiency of an added initial bacterium in the biological filtration systemPattana Poonpium; Jittra Teeramaethee; Institute of Marine Science
2009Gene expression of acetylcholinesterase in hybrid catfish (Clarias gariepinus X Clarias macrocephalus) exposed to chlorpyrifos and carbaryl.Chuta Boonphakdee; Voravit Cheevaporn; Faculty of Science; Chawanrat Somnuek; Keiichi Tanaka
2556ความหลากชนิดของคาลานอยด์โคพีพอดทะเล บริเวณอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์: การรายงานโคพีพอดที่พบเป็นครั้งแรกในประเทศไทย.จิตรา ตีระเมธี; ณัฏฐวดี ภูคํา; สุนันท์ ภัทรจินดา; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2008Apocyclops ramkhamhaengi sp. nov. (Copepoda: Cyclopoida) in a Culture Originating from Brackish Waters of Chang Island, Trat Province, Thailand.Khwanruan Pinkaew; Supawadee Chullasorn; Pawana Kangtia; Frank D. Ferrari; Institute of Marine Science
2014Changes in the fatty acid composition of wild harlequin shrimp,Hymenocera picta Dana, 1852 from eggs, newly hatched zoea and juvenile stages: an insight into the fatty acid requirements for aquacultureJarunan Pratoomyot; Nisa Siranonthana; Institute of Marine Science
2012Mg/Ca and Sr/Ca ratios in a coral from Koh Chueak, Surat Thani, ThailandWararat Sirianasakul; Nathsuda Pumijumnong; Takehiro Mitsuguchi; Narin Boontanon; Sumatt Putchakarn, และอื่นๆ
2014Levels and distribution patterns of mitochondrial cox3 gene variation in brown seaweed, Sargassum polycystum C. Agardh (Fucales, Phaeophyceae) from Southeast AsiaThidarat Noiraksar; Attachai Kantachumpoo; Shinya Uwai; Teruhisa Komatsu; Institute of Marine Science
2012First Record of Sporolithon Ptychoides Heydrich (Sporolithales, Corallinophycidae, Rhodophyta) from ThailandThidarat Noiraksa; Chatcharee Kaewsuralikhit; Sinchai Maneekat; Sunan Patarajinda; Masasuke Baba, และอื่นๆ
2013Diversity and Occurrence of Nudibranchs in ThailandKitithorn Sanpanich; Suchana Chavanich; Voranop Viyakarn; Larry G. Harris; Institute of Marine Science
2011Species Diversity of Marine Sponges along Chanthaburi and Trat Provinces, the Eastern Coast of the Gulf of ThailandSumatt Putchakarn; Institute of Marine Science
Collection's Items (Sorted by วันที่ป้อนข้อมูล in เรียงลำดับจากหลังมาหน้า order): 1 to 20 of 75