กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2805
ชื่อเรื่อง: การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพในการได้รับโลหะหนักจากการบริโภคอาหารทะเล บริเวณชายฝั่งนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วันชัย วงสุดาวรรณ
อาวุธ หมั่นหาผล
ฉลวย มุสิกะ
แววตา ทองระอา
มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
คำสำคัญ: การปนเปื้อนในอาหาร
การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
อาหารทะเล
โลหะหนัก
วันที่เผยแพร่: 2557
บทคัดย่อ: การบริโภคอาหารทะเลที่มีการปนเปื้อนโลหะหนักอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพได้ การศึกษานี ้มีวัตถุประสงค์ เพื่อตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนโลหะหนัก 5 ชนิด ได้แก่ ปรอท ตะกั่ว แคดเมียม สังกะสี และ ทองแดง ในอาหารทะเลที่ได้จากบริเวณชายฝั่งนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง และประเมิน ความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการบริโภคอาหารทะเลเหล่านี้ ตัวอย่างอาหารทะเลชนิดต่าง ๆ ที่ใช้ในการศึกษาทั้งสิ้น 36 ชนิด จำนวน 369 ตัวอย่างซึ่งเก็บตัวอย่างโดยใช้อวนลากแผ่นตะเฆ่ ในเดือนพฤษภาคม เดือนกันยายน พ.ศ. 2550 และ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2551 ผลการศึกษา พบว่าโลหะหนักในอาหารทะเล ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 84.8) อยู่ในระดับที่ปลอดภัยสำหรับการบริโภค พบโลหะหนักสูงเกินมาตรฐานคิดเป็นร้อยละ 15.2 ของตัวอย่างทั้งหมด โดยโลหะหนักที่ตรวจพบสูงเกินมาตรฐานเรียงตามลำดับ คือ ทองแดง สังกะสี และแคดเมียม ซึ่งส่วนใหญ่พบใน กุ้ง หอย และหมึกบางชนิด การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจาก การบริโภคอาหารทะเลในบริเวณดังกล่าว พบว่าการปนเปื้อนโลหะหนัก ในอาหารทะเลยังไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพจึงยังคงปลอดภัยในการบริโภค ยกเว้นผู้บริโภคอาจมีความเสี่ยงในการได้รับทองแดง เกินกำหนดจากการบริโภคกั้งตั๊กแตนและแคดเมียมจากการบริโภคหอยเชลล์
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2805
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
sci19n2p39-54.pdf619.61 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น