กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2719
ชื่อเรื่อง: คุณภาพน้ำในแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล จังหวัดชลบุรี
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: พัฒนา ภูลเปี่ยม
วันชัย วงสุดาวรรณ
อาวุธ หมั่นหาผล
ฉลวย มุสิกะ
แววตา ทองระอา
มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
คำสำคัญ: คณภาพน้ำทะเล
แหล่งท่องเที่ยวทางทะเล
แบคทีเรีย
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
วันที่เผยแพร่: 2557
บทคัดย่อ: จังหวัดชลบุรีมีแหล่งท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลหลายแห่ง แต่ที่สำคัญและรู้จักกันทั่วไป ได้แก่ หาดบางแสน หาดพัทยา และหาดจอมเทียน การศึกษาครั้งนี้จึงได้ทำการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลทั้ง 3 หาด จำนวน 12 สถานี เดือนละ 1 ครั้ง ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 – เดือนมกราคม พ.ศ. 2555 โดยพารามิเตอร์ที่ทำการตรวจสอบ ได้แก่ อุณหภูมิ ความเป็นกรด-ด่าง ออกซิเจนละลายน้ำ ความเค็ม สารแขวนลอย แอมโมเนีย ไนไตร์ท ไนเตรท ฟอสเฟต แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด กลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม และกลุ่มฟีคอลสเตรปโตคอคไค ผลการศึกษาพบว่าคุณภาพน้ำทะเลร้อยละ 31 ของตัวอย่างทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดี ร้อยละ 63 พอใช้ และ ร้อยละ 6 เสื่อมโทรม โดยน้ำทะเลบริเวณหาดจอมเทียนมีคุณภาพดีกว่าบริเวณหาดบางแสนและหาดพัทยาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<.05) อย่างไรก็ตามคุณภาพน้ำทะเลส่วนใหญ่ยังคงมีความเหมาะสมกับการใช้ประโยชน์เพื่อการนันทนาการทางน้ำ
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2719
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
11-23.pdf2.18 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น