กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4583
ชื่อเรื่อง: ความหลากหลายทางพันธุกรรมและความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการของปลิงทะเลลูกบอล (Phyllophorella kohkutiensis) ในน่านน้ำไทย
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Genetic diversity and phylogenetic relationships of ball sea cucumber (Phyllophorella kohkutiensis) in Thai waters
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ทรรศิน ปณิธานะรักษ์
คำสำคัญ: ปลิงทะเล
ปลิงทะเล -- วิวัฒนาการ (ชีววิทยา)
ความหลากหลายของชนิดพันธุ์
วันที่เผยแพร่: 2564
สำนักพิมพ์: สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: ในปัจจุบัน มีการทำประมงปลิงทะเลลูกบอล (Phyllophorella kohkutiensis) ซึ่งพบครั้งแรกในประเทศไทย เพิ่มมากขึ้นทั้งฝั่งอ่าวไทยและทะเลอันดามัน แต่ข้อมูลพื้นฐานซึ่งมีความสำคัญต่อการบริหารจัดการทรัพยากรปลิงทะเลชนิดนี้ยังไม่มีการศึกษาในประเทศไทย การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความหลากหลายทางพันธุกรรม ยืนยันการจำแนกชนิดและตรวจสอบความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการของปลิงทะเลลูกบอลที่พบในน่านน้ำไทย โดยการวิเคราะห์ความผันแปรของลำดับ นิวคลีโอไทด์บริเวณยีน cytochrome coxidase subunit I ในไมโทคอนเดรียลดีเอ็นเอ ผลการศึกษาพบว่าปลิงทะเลลูกบอลจาก ต. เกาะสาหร่าย อ. เมือง จ. สตูล (N = 15)อ่าวบ้านดอน อ. ท่าฉาง จ. สุราษฎร์ธานี (N = 15) และเกาะช้าง จ. ตราด (N = 2) มีความหลากหลายของแฮโพลไทป์ สูง (h = 0.675±0.089) แต่มีความหลากหลายของนิวคลีโอไทด์ต ่า (π = 0.00192± 0.00054) ตัวอย่างปลิงทะเลทั้งหมดเป็นชนิดเดียวกัน คือ ชนิด Phyllophorella kohkutiensis มีค่าระยะห่างทางพันธุกรรม (distance measure = Kimura 2-parameter )ระหว่าง0-1.07% สอดคล้องกับการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการของปลิงทะเลลูกบอลกับปลิงทะเลชนิดอื่นโดยการสร้างแผนผังความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมแบบ maximum parsimony และ neighbor-joining ที่จัดปลิงทะเลลูกบอลอยู่ในกลุ่มเดียวกันทั้งหมด
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4583
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
sci26n2p1127-1147.pdf822.47 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น