กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2427
ชื่อเรื่อง: Mg/Ca and Sr/Ca ratios in a coral from Koh Chueak, Surat Thani, Thailand
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Wararat Sirianasakul
Nathsuda Pumijumnong
Takehiro Mitsuguchi
Narin Boontanon
Sumatt Putchakarn
Institute of Marine Science
คำสำคัญ: Coral
Surat Thani province
วันที่เผยแพร่: 2012
บทคัดย่อ: The Mg/Ca and Sr/Ca ratios were determined for Porites lutea specimens that were collected from Koh Chueak, Surat Thani Province, Thailand, using inductively coupled plasma optical emission spectrometry. The elemental analyses were performed from the surface to the interior of the coral specimen along its growth axis at 1-mm intervals, generating the near-monthly resolved time series for the Mg/Ca and Sr/Ca ratios. The ratios demonstrate clear annual cycles, which are assumed to refl ect variations in the sea surface temperature (SST). Comparing with the annual maximum and minimum values of SST, the following Mg/Ca-SST and Sr/Ca-SST relations were determined: Mg/Ca (mmol/mol)=-1.72+0.193×SST and Sr/Ca (mmol/mol)=11.83-0.098×SST. These relations are different than those of previously published studies. The reason for this difference is unclear; however, it may be related to vital effects that have been observed for geochemical proxies in coral skeletons and to differences in chemical composition of seawater and in sampling procedure.
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2427
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น