กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3282
ชื่อเรื่อง: กรดไขมันในแอคติโนมัยซีทจากดินและฟองน้ำทะเลบริเวณชายฝั่งของประเทศไทย
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Fatty acid in actinomycetes isolated from soils and marine sponges collected from the coasts of Thailand
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: จารุนันท์ ประทุมยศ
จันทร์จรัส วัฒนะโชติ
ณิษา สิรนนท์ธนา
รวิวรรณ วัฒนดิลก
มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
คำสำคัญ: กรดไขมัน
แอคติโนมัยซีท
วันที่เผยแพร่: 2559
บทคัดย่อ: จากการศึกษาชนิดและปริมาณกรดไขมันในแอคติโนมัยซีทจำนวน 22 ไอโซเลต ที่คัดแยกจากดินและฟองน้ำทะเลบริเวณชายฝั่งจังหวัดชลบุรี จันทบุรี และนครศรีธรรมราช ด้วยเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟี-เฟลมไอออไนเซชั่นดีเทคเตอร์ พบกรดไขมันอิ่มตัวชนิดกรดปาล์มมิติก [Palmitic acid (C16:0)] ในปริมาณสูงสุดถึงร้อยละ 22.92 ของกรดไขมันทั้งหมด ยกเว้นในไอโซเลต NS2-2 สกุล Nocardiopsis, NS4-6 สกุล Streptomyces และไอโซเลต WN-POR-02-1 สกุล Micromonospora พบกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน (PUFAs) โดยไอโซเลต NS2-2 พบ Linoleic acid (C18:2n6) และ α-Linolenic acid (C18:3n3) ในปริมาณสูงสุดถึงร้อยละ 37.38 ± 0.27 และ 4.07 ± 0.09 ของกรดไขมันทั้งหมด ซึ่งกรด ไขมันทั้งสองเป็นกรดไขมันจำเป็นที่เป็นสารเริ่มต้นของกรดไขมันกลุ่มโอเมก้า 3 และโอเมก้า 6 ซึ่งสัตว์บกและสัตว์น้ำไม่สามารถสังเคราะห์ได้เองต้องได้รับจากอาหารที่กินเท่านั้น ดังนั้นควรนำแอคติโนมัยซีทไอโซเลต NS2-2, NS4-6 และ WN-POR-02-1 ไปพัฒนาเพื่อเป็นแหล่งกรดไขมันจำเป็น
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3282
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
sci21n2p138-151.pdf860.66 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น