กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3282
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorจารุนันท์ ประทุมยศ
dc.contributor.authorจันทร์จรัส วัฒนะโชติ
dc.contributor.authorณิษา สิรนนท์ธนา
dc.contributor.authorรวิวรรณ วัฒนดิลก
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
dc.date.accessioned2019-03-25T09:23:17Z
dc.date.available2019-03-25T09:23:17Z
dc.date.issued2559
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3282
dc.description.abstractจากการศึกษาชนิดและปริมาณกรดไขมันในแอคติโนมัยซีทจำนวน 22 ไอโซเลต ที่คัดแยกจากดินและฟองน้ำทะเลบริเวณชายฝั่งจังหวัดชลบุรี จันทบุรี และนครศรีธรรมราช ด้วยเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟี-เฟลมไอออไนเซชั่นดีเทคเตอร์ พบกรดไขมันอิ่มตัวชนิดกรดปาล์มมิติก [Palmitic acid (C16:0)] ในปริมาณสูงสุดถึงร้อยละ 22.92 ของกรดไขมันทั้งหมด ยกเว้นในไอโซเลต NS2-2 สกุล Nocardiopsis, NS4-6 สกุล Streptomyces และไอโซเลต WN-POR-02-1 สกุล Micromonospora พบกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน (PUFAs) โดยไอโซเลต NS2-2 พบ Linoleic acid (C18:2n6) และ α-Linolenic acid (C18:3n3) ในปริมาณสูงสุดถึงร้อยละ 37.38 ± 0.27 และ 4.07 ± 0.09 ของกรดไขมันทั้งหมด ซึ่งกรด ไขมันทั้งสองเป็นกรดไขมันจำเป็นที่เป็นสารเริ่มต้นของกรดไขมันกลุ่มโอเมก้า 3 และโอเมก้า 6 ซึ่งสัตว์บกและสัตว์น้ำไม่สามารถสังเคราะห์ได้เองต้องได้รับจากอาหารที่กินเท่านั้น ดังนั้นควรนำแอคติโนมัยซีทไอโซเลต NS2-2, NS4-6 และ WN-POR-02-1 ไปพัฒนาเพื่อเป็นแหล่งกรดไขมันจำเป็นth_TH
dc.language.isothth_TH
dc.subjectกรดไขมันth_TH
dc.subjectแอคติโนมัยซีทth_TH
dc.titleกรดไขมันในแอคติโนมัยซีทจากดินและฟองน้ำทะเลบริเวณชายฝั่งของประเทศไทยth_TH
dc.title.alternativeFatty acid in actinomycetes isolated from soils and marine sponges collected from the coasts of Thailanden
dc.typeบทความวารสารth_TH
dc.issue2
dc.volume21
dc.year2559
dc.description.abstractalternativeTwenty two isolates of actinomycetes from soil and marine sponge collected from the coast of Thailand at Chonburi, Chanthaburi, and Nakhon-Si Thammarat were determined for fatty acid composition by GC/FID. The study found that the SFAs was the main component in all isolates; C16:0 was found in the highest amount 22.92%TFA, except for three isolates “NS2-2” genus Nocardiopsis, “NS4-6” genus Streptomyces and “WN-POR-02-1” genus Micromonospora which the PUFAs was the main component. The highest levels of linoleic acid (C18:2n6) and α-linolenic acid (C18:3n3) were found in isolate NS2-2 at 37.38 ± 0.27% and 4.07 ± 0.09% total fatty acid respectively. These two PUFAs are the precursors of long chain omega-6 and omega-3 families which are essential fatty acids for both aquatic and terrestrial species, as these cannot be synthesized by certain species and thus these must be supplied within the diet. So the actinomycete isolates NS2-2, NS4-6 and WN-POR-02-1 should be develop as the sources for essential fatty acid productions.en
dc.description.abstractalternativeFatty acid in actinomycetes isolated from soils and marine sponges collected from the coasts of Thailanden
dc.journalวารสารวิทยาศาสตร์บูรพา = Burapha science journal
dc.page138-151.
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
sci21n2p138-151.pdf860.66 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น