การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการผดุงครรภ์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 29  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2563ความชุกและรูปแบบของการเกิดภาวะอารมณ์เศร้าในมารดาวัยรุ่นหลังคลอดในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งวรรณี เดียวอิศเรศ; อาจารย์ที่ปรักษาหลัก; ตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; อนุชิดา อายุยืน, และอื่นๆ
2563ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการดำเนินชีวิตกับการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดในหญิงตั้งครรภ์ตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สุพิศ ศิริอรุณรัตน์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; จิรัชยา หนูสิงห์, และอื่นๆ
2561ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการดูแลสุขภาพความวิตกกังวล การสนับสนุนทางสังคมกับคุณภาพชีวิตของหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะความดันโลหิตสูงสุพิศ ศิริอรุณรัตน์; ศิริวรรณ แสงอินทร์; ดวงพร ไมตรีจิตต์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2563ปัจจัยทำนายความตั้งใจในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน ของมารดาที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมพิริยา ศุภศรี; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วันเพ็ญ ฤทธา, และอื่นๆ
2563ปัจจัยทำนายความรักใคร่ผูกพันระหว่างมารดาและทารกในหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นวรรณี เดียวอิศเรศ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ศิริวรรณ แสงอินทร์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พรทิพย์ ชอบตรง, และอื่นๆ
2563ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของสตรีที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สุพิศ ศิริอรุณรัตน์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; แสงดาว แจ้งสว่าง, และอื่นๆ
2563ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากควันบุหรี่ของหญิงตั้งครรภ์สุพิศ ศิริอรุณรัตน์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ศิริวรรณ ผูกพันธ์, และอื่นๆ
2561ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความวิตกกังวลในหญิงตั้งครรภ์ที่เคยสูญเสียบุตรวรรณี เดียวอิศเรศ; วรรณทนา ศุภสีมานนท์; เขมจิรา ท้าวน้อย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2563ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเบาหวานในโรงพยาบาลรัฐบาล เขตภาคเหนือตอนบนอุษา เชื้อหอม; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ศิริวรรณ แสงอินทร์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; กนกอร ปัญญาโส, และอื่นๆ
2563ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าหลังคลอดในมารดาคลอดก่อนกำหนดสุพิศ ศิริอรุณรัตน์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วรรณทนา ศุภสีมานนท์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; วิไลลักษณ์ เผือกพันธ์, และอื่นๆ
2563ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการดูแลครอบครัวของบิดาวัยรุ่นที่มีบุตรครั้งแรกตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; วรรณทนา ศุภสีมานนท์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; นฤตยา จี้เพชร, และอื่นๆ
2561ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันการขาดสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการฝากครรภ์ ณ โรงพยาบาลศูนย์แห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี; วรรณี เดียวอิศเรศ; กัลยา บัวบาน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2563ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมหนักเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุดในระยะตั้งครรภ์ของสตรีหลังคลอดวรรณทนา ศุภสีมานนท์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วรรณี เดียวอิศเรศ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ปวีณา ติวาสิริพงศ์, และอื่นๆ
2561ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการตนเองของสตรีที่มีภาวะเบาหวานจากการตั้งครรภ์สุพิศ ศิริอรุณรัตน์; ตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี; ชนัดดา ระดาฤทธิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2561ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมในการดูแลหญิงตั้งครรภ์ของสามีวัยรุ่นตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี; สุพิศ ศิริอรุณรัตน์; สุกัญญา ตาแสงสา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2561ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้ยาฝังคุมกำเนิดภายหลังคลอดในมารดาวัยรุ่นครรภ์แรกวรรณี เดียวอิศเรศ; วรรณทนา ศุภสีมานนท์; อารียา สมรูป; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2561ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลด้านสุขภาพทางอินเตอร์เน็ตของหญิงตั้งครรภ์ ณ โรงพยาบาลเอกชนวรรณทนา ศุภสีมานนท์; ตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี; สาวิตรี จันทร์กระจ่าง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2561ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะซึมเศร้าหลังคลอดในมารดาที่ผ่าตัดคลอดแบบฉุกเฉินวรรณี เดียวอิศเรศ; อุษา เชื้อหอม; กุสุมล แสนบุญมา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2564ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองต่อพฤติกรรมการควบคุมน้ำหนักและการเพิ่มขึ้นของน้ำหนักตามเกณฑ์ในหญิงตั้งครรภ์ที่มีน้ำหนักเกินหรืออ้วนสุพิศ ศิริอรุณรัตน์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ฐิติมา คาระบุตร, และอื่นๆ
2561ผลของโปรแกรมการจัดทำโดยใช้ศาสตร์มณีเวชต่อระยะเวลาปากมดลูกเปิดเร็วและความพึงพอใจต่อการคลอดในผู้คลอดครรภ์แรกพิริยา ศุภศรี; ศิริวรรณ แสงอินทร์; จงสฤษฎ์ มั่นศิล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์