กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/9988
ชื่อเรื่อง: ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของสตรีที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Fctors predicting blood glucose control behvior mong pregnnt women with gesttionl dibetes mellitus
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
สุพิศ ศิริอรุณรัตน์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
แสงดาว แจ้งสว่าง
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการผดุงครรภ์.
คำสำคัญ: น้ำตาลในเลือด
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการผดุงครรภ์
วันที่เผยแพร่: 2563
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการผดุงครรภ์.
บทคัดย่อ: -
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (พยม)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2563
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/9988
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:I-thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
60910032.pdf7.09 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น