กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/9988
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.advisorตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี
dc.contributor.advisorสุพิศ ศิริอรุณรัตน์
dc.contributor.authorแสงดาว แจ้งสว่าง
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
dc.date.accessioned2023-09-18T07:43:51Z
dc.date.available2023-09-18T07:43:51Z
dc.date.issued2563
dc.identifier.urihttps://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/9988
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2563
dc.description.abstractพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ำตาลที่ดีจะช่วยให้สตรีตั้งครรภ์มีระดับน้ำตาลในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ การวิจัยเชิงทำนายนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับน้ำตาลในเลือดของสตรีที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์และพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของสตรีที่เป็นเบาหวาน ขณะตั้งครรภ์กลุ่มตัวอย่าง คือ สตรีที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ จำนวน 110 ราย ที่มารับบริการฝากครรภ์ ณ โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ ในจังหวดัชลบุรีเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีสุ่มอย่างง่าย เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปและข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งครรภ์แบบวัดความรอบรู้ด้านสุขภาพแบบวัดการรับรู้ความสามารถของตนเอง และแบบวัดพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและสถิติการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ผลการวิจัย พบว่า สตรีเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ทุกรายมีระดับน้ำตาลในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติปัจจัยที่สามารถทำนายพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของสตรีที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ คือ การรับรู้ความสามารถของตนเอง (β = .483, t= 5.933, p< .001) และความรอบรู้ด้านสุขภาพ (β = .213, t= 2.619, p= .01) โดยสามารถร่วมกกันทำนายพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของสตรีที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ได้ร้อยละ 30.1 อย่างมีนัยสำคัญทาง (F(1,107)= 6.858, R 2 =.301, p= .01) ผลการวิจัยนี้สามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการพยาบาลที่ส่งเสริมให้สตรีตั้งครรภ์มีการรับรู้ความสามารถของตนเองและมีความรอบรู้ด้านสุขภาพเกี่ยวกับภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์เพื่อให้มีพฤติกรรมการควบคุมระดับ น้ำตาลในเลือดที่ดีต่อไป
dc.language.isoth
dc.publisherคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
dc.rightsมหาวิทยาลัยบูรพา
dc.subjectน้ำตาลในเลือด
dc.subjectมหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการผดุงครรภ์
dc.titleปัจจัยทำนายพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของสตรีที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์
dc.title.alternativeFctors predicting blood glucose control behvior mong pregnnt women with gesttionl dibetes mellitus
dc.typeวิทยานิพนธ์/ Thesis
dc.description.abstractalternativeGood blood glucose control behaviors help pregnant women achieve and maintain normal blood glucose levels. This predictive correlational research aimed to study blood glucose levels in pregnant women with gestational diabetes mellitus, and to examine factors predicting blood glucose control behaviors. The sample was 110 pregnant women with gestational diabetes mellitus who were attending antenatal clinics at a tertiary care hospital in ChonburiProvince. The sample was selected by simple random sampling. Data were collected by demographic and obstetrics questionnaires, health literacy scale, self-efficacy scale, and blood control behaviors. Data were analyzed by descriptive statistics and stepwise multiple regression. Results showed, first, that all pregnant women with gestational diabetes mellitus had normalblood glucose levels two hours after eating. The variables predicting glucose control behaviors significantly were self-efficacy (β = .483, t = 5.933, p< .001) and health literacy (β = .213, t = 2.619, p= .01). Both variables explained 30.1% of the total variance in blood glucose control behaviors (F(1,107)= 6.858, R 2 = .301, p= .01). The results suggest that nurses could improve blood glucose control behavior of pregnant women with gestational diabetes mellitus by promoting self-efficacy and health literacy
dc.degree.levelปริญญาโท
dc.degree.disciplineการผดุงครรภ์
dc.degree.nameพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
dc.degree.grantorมหาวิทยาลัยบูรพา
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:วิทยานิพนธ์ (Theses)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
60910032.pdf7.09 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น