กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/8100
ชื่อเรื่อง: ผลของโปรแกรมการจัดทำโดยใช้ศาสตร์มณีเวชต่อระยะเวลาปากมดลูกเปิดเร็วและความพึงพอใจต่อการคลอดในผู้คลอดครรภ์แรก
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Effects of positioning by mneevd knowledre progrm on durtion of ctive lbor nd stisfction with childbirth mong primiprous prturients
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: พิริยา ศุภศรี
ศิริวรรณ แสงอินทร์
จงสฤษฎ์ มั่นศิล
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: การคลอด
ปากมดลูก
การคลอด -- การพยาบาล
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการผดุงครรภ์
วันที่เผยแพร่: 2561
สำนักพิมพ์: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การคลอดยาวนานอาจทำให้ผู้คลอดและทารกเกิดภาวะแทรกซ้อนในขณะรอคลอด อาจต้องผ่าคลอด และอาจทำให้ผู้คลอดไม่พึงพอใจต่อการคลอดได้การวิจัยนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลองแบบศึกษาสองกลุ่มวัดครั้งเดียวโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการจัดท่า โดยใช้ศาสตร์มณีเวชต่อระยะเวลาปากมดลูกเปิดเร็วและความพึงพอใจต่อการคลอดในผู้คลอดครรภ์แรกกลุ่มตัวอย่าง เป็นผู้คลอดครรภ์แรกที่มาคลอดบุตร ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า คัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์คัดเข้าแบบสะดวก จำนวน 50 ราย สุ่มอย่างง่ายโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เข้ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 25 รายกลุ่มควบคุมได้รับการดูแลตามปกติกลุ่มทดลองได้รับทั้งการดูแลตามปกติและโปรแกรมการจัดท่าโดยใช้ศาสตร์มณีเวช เก็บรวบรวมข้อมูลโดยสัมภาษณ์ตามแบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลแบบบันทึกข้อมูลการตั้งครรภ์ และการคลอด และแบบวัดความพึงพอใจต่อการคลอด วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณา และการทดสอบค่าทีแบบอิสระ ผลการศึกษา พบว่า ผู้คลอดกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยระยะเวลาปากมดลูกเปิดเร็วสั้นกว่า (t 48=-10.77, p=.01) และมีความพึงพอใจต่อการคลอดมากกว่า (t 48 =12.79, p=.01) ผู้คลอด กลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ จากผลการศึกษาเสนอแนะว่า พยาบาลห้องคลอดจึงควรนำโปรแกรมการจัดท่าโดยใช้ศาสตร์มณีเวชไปประยุกต์ใช้เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าของการคลอดและสร้างความพึงพอใจต่อการคลอด
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (พย.ม)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2561
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/8100
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:วิทยานิพนธ์ (Theses)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Fulltext.pdf2.75 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น