กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/9987
ชื่อเรื่อง: ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเบาหวานในโรงพยาบาลรัฐบาล เขตภาคเหนือตอนบน
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Fctors ssocited with helth-relted qulity of life mong pregnnt women with dibetes mellitus in public hospitls, upper northern region thilnd
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: อุษา เชื้อหอม
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ศิริวรรณ แสงอินทร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
กนกอร ปัญญาโส
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการผดุงครรภ์.
คำสำคัญ: ภาวะแทรกซ้อนขณะมีครรภ์
เบาหวานในสตรีมีครรภ์
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการผดุงครรภ์
วันที่เผยแพร่: 2563
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการผดุงครรภ์.
บทคัดย่อ: -
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (พยม)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2563
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/9987
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:I-thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
59910167.pdf2.97 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น