การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง การเมือง

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 20
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2549กระบวนการทางการเมืองและระบอบการเมือง.วิษณุ บุญมารัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2561กระบวนการสื่อสารทางการเมืองผ่านเฟชบุ๊กของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) : กรณีศึกษาการแสดงเจตนาไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับประชามติ พ.ศ. 2559สุกัญญา บูรณเดชาชัย; บุญอยู่ ขอพรประเสริฐ; ประสงค์ บูรณ์พงศ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2563กลุ่มบ้านใหญ่บางแสน (ตระกูลคุณปลื้ม) กับ การเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562โอฬาร ถิ่นบางเตียว; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2556การขยายตัวของระบบธุรกิจการเมืองในระดับชุมชน: กรณีศึกษา ตำบลกระแสบน อำเภอแกลง จังหวัดระยองโอฬาร ถิ่นบางเตียว; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2563การพัฒนาบทบาททางการเมืองในการมีส่วนร่วมทางการเมืองของสตรีระดับท้องถิ่น ในเขตอำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคายศิกัญญา อยู่เมือง; ณฐภัทร อยู่เมือง
2564การเปลี่ยนแปลงบทบาททางการเมืองของกองทัพไทยตั้งแต่ พ.ศ.2535-2563วันวิชิต บุญโปร่ง; ธีรพงษ์ บัวหล้า
2550การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร: การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยเอกวิทย์ มณีธร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2556กำนันเป๊าะไม่ได้เป็นเจ้าพ่อภาคตะวันออกโอฬาร ถิ่นบางเตียว; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2561ขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยกับกลุ่มคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (กปปส.) ใน พ.ศ. 2548-2557ธงชัย วงศ์ชัยสุวรรณ; ยุทธพร อิสรชัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2553ความรู้ความเข้าใจทางการเมือง และการมีส่วนร่วมทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตยของนิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในพื้นที่พัฒนาชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกเอกวิทย์ มณีธร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2549ความเคลื่อนไหวและพฤติกรรมทางการเมืองในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๙ : กรณีศึกษาจังหวัดชลบุรีเอกวิทย์ มณีธร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2557ธรรมาธิปไตยกับประชาธิปไตยในบริบทของการเมืองไทยสุพจน์ บุญวิเศษ; ไพรวัลย์ เคนพรม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2559นิติภิวัฒน์กับความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองและกฎหมาย: กรอบการทำความเข้าใจการขยายตัวของกฎหมายด้วยมุมมองทางรัฐศาสตร์วีระ หวังสัจจะโชค; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2553บทละครเวทีที่เสนอทัศนะทางสังคมและการเมืองต่อเหตุการณ์ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ และ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙อภิรักษ์ ชัยปัญหา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2563ปฐมบทฟุตบอลไทยภาคใต้รัฐสมบูรณาญาสิทธิ์ พ.ศ. 2443-2475กรุงไท นพรัตน์; โอฬาร ถิ่นบางเตียว; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2553ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกธีระ กุลสวัสดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2553วัฒนธรรมทางการเมืองของชุมชนในภาคตะวันออก: กรณีศึกษาเฉพาะชุมชน ต.เนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยองชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์; ภารดี มหาขันธ์; จิตรา สมบัติรัตนานันท์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2558เครือข่ายและระบบอุปถัมภ์ทางการเมืองในสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยวิเชียร ตันศิริคงคล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2558แนวการวิเคราะห์ทางการเมืองเชิงสถาบันของเบเวอรี่ ครอเฟิร์ด: บทวิเคราะห์เชิงวิพากษ์จักรี ไชยพินิจ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2554แบบจำลองความรู้ความเข้าใจทางการเมือง ความโน้มเอียงทางการเมือง และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษา สถาบันศึกษาในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทยอนุรัตน์ อนันทนาธร; เอกวิทย์ มณีธร; ธีระ กุลสวัสดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์