กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4090
ชื่อเรื่อง: ปฐมบทฟุตบอลไทยภาคใต้รัฐสมบูรณาญาสิทธิ์ พ.ศ. 2443-2475
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The era of Thailand’s football primary in the absolute monarchy from 1900 - 1932
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: กรุงไท นพรัตน์
โอฬาร ถิ่นบางเตียว
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
คำสำคัญ: ฟุตบอล -- ไทย
การเมือง
เศรษฐศาสตร์การเมือง
สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
วันที่เผยแพร่: 2563
สำนักพิมพ์: คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: บทความเรื่อง ปฐมบทฟุตบอลไทยภายใต้รัฐสมบูรณาญาสิทธิ์ พ.ศ. 2443 - 2475 เป็นส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ เรื่องเศรษฐศาสตร์การเมืองของฟุตบอลไทย โดยมีวัตถุประสงค์ศึกษาประวัติศาสตร์ของฟุตบอลไทยในช่วงภายใต้รัฐสมบูรณาญาสิทธิ์ พ.ศ. 2443 - 2475 เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้แนวคิดเกี่ยวกับสัญญะ และกรอบการวิเคราะห์ประวัติศาสตร์แนวเศรษฐศาสตร์การเมือง ผลการศึกษาปรากกฏว่า รัชกาลที่ 6 โปรดให้ก่อตั้ง “สมาคมฟุตบอลแห่งกรุงสยาม” ภายใต้พระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2459 เพื่อส่งเสริมให้ผู้ชายหันมาเล่นกีฬามากขึ้น และตั้งทีมชาติฟุตบอล “คณะฟุตบอลสำหรับชาติสยาม” เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2468 การพระราชทานตราพระมหา-พิชัยมงกุฎให้กับทีมชาติสยามเพื่อประดับบนเสื้อทีมชาติ และหมวกสำหรับนักกีฬาทีมชาติโดยเฉพาะ อันเป็นการใช้สัญญะทางวัตถุที่สะท้อนการเป็นภาพตัวแทนของสถาบันกษัตริย์ที่พระราชทานให้กับตัวแทนของชาติซึ่งชาติก็คือ สถาบันกษัตริย์ และยุติบทบาททางสัญญะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4090
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
bpe8n2p1-21.pdf347.62 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น