กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4090
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorกรุงไท นพรัตน์
dc.contributor.authorโอฬาร ถิ่นบางเตียว
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
dc.date.accessioned2021-05-24T07:06:00Z
dc.date.available2021-05-24T07:06:00Z
dc.date.issued2563
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4090
dc.description.abstractบทความเรื่อง ปฐมบทฟุตบอลไทยภายใต้รัฐสมบูรณาญาสิทธิ์ พ.ศ. 2443 - 2475 เป็นส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ เรื่องเศรษฐศาสตร์การเมืองของฟุตบอลไทย โดยมีวัตถุประสงค์ศึกษาประวัติศาสตร์ของฟุตบอลไทยในช่วงภายใต้รัฐสมบูรณาญาสิทธิ์ พ.ศ. 2443 - 2475 เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้แนวคิดเกี่ยวกับสัญญะ และกรอบการวิเคราะห์ประวัติศาสตร์แนวเศรษฐศาสตร์การเมือง ผลการศึกษาปรากกฏว่า รัชกาลที่ 6 โปรดให้ก่อตั้ง “สมาคมฟุตบอลแห่งกรุงสยาม” ภายใต้พระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2459 เพื่อส่งเสริมให้ผู้ชายหันมาเล่นกีฬามากขึ้น และตั้งทีมชาติฟุตบอล “คณะฟุตบอลสำหรับชาติสยาม” เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2468 การพระราชทานตราพระมหา-พิชัยมงกุฎให้กับทีมชาติสยามเพื่อประดับบนเสื้อทีมชาติ และหมวกสำหรับนักกีฬาทีมชาติโดยเฉพาะ อันเป็นการใช้สัญญะทางวัตถุที่สะท้อนการเป็นภาพตัวแทนของสถาบันกษัตริย์ที่พระราชทานให้กับตัวแทนของชาติซึ่งชาติก็คือ สถาบันกษัตริย์ และยุติบทบาททางสัญญะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475th_TH
dc.language.isothth_TH
dc.publisherคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.subjectฟุตบอล -- ไทยth_TH
dc.subjectการเมืองth_TH
dc.subjectเศรษฐศาสตร์การเมืองth_TH
dc.subjectสาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์th_TH
dc.titleปฐมบทฟุตบอลไทยภาคใต้รัฐสมบูรณาญาสิทธิ์ พ.ศ. 2443-2475th_TH
dc.title.alternativeThe era of Thailand’s football primary in the absolute monarchy from 1900 - 1932en
dc.typeArticleth_TH
dc.issue2th_TH
dc.volume8th_TH
dc.year2563th_TH
dc.description.abstractalternativeThe article on Thailand’s football introduces under the Absolute Monarchy in 1900-1932 is a part of Thailand’s football political economy dissertation. An objective of this study is the advent of using signed studies on the Thailand’s football under the Absolute Monarchy in 1900-1932 and the qualitative research, the symbol conceptual framework using and history of political economy framework analysis. The finding of the research was the concept of establishing the Football Association under the patronage of King Rama 6 on 25th April 1916 to support Thai men playing sport. On the 23rd June 1925, the national football team was found and called “Siamese National Football team” by King Rama 6 and he also bestowed the Great Crown of Victory or “Phra Maha Phichai Mongkut” upon the Siamese National Football team to decorated on shirts and hat especially for the national athlete as a Monarchy symbolism to them as the national representative which the crown is the nation before ended his role on the Siamese revolution of 1932.en
dc.journalวารสารเศรษฐศาสตร์การเมืองบูรพาth_TH
dc.page1-21.th_TH
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
bpe8n2p1-21.pdf347.62 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น