กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/7550
ชื่อเรื่อง: กระบวนการสื่อสารทางการเมืองผ่านเฟชบุ๊กของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) : กรณีศึกษาการแสดงเจตนาไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับประชามติ พ.ศ. 2559
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The politicl process of communiction through the fcebook of the united front for democrzy ginst dicttorship :b cse study of intent to reject the drff constitution of the referendum 2559
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สุกัญญา บูรณเดชาชัย
บุญอยู่ ขอพรประเสริฐ
ประสงค์ บูรณ์พงศ์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คำสำคัญ: การสื่อสารทางการเมือง
การเมือง
Humanities and Social Sciences
ความขัดแย้งทางการเมือง
กลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.)
ไทย -- การเมืองและการปกครอง
การต่อต้านรัฐบาล
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารทางการเมือง
วันที่เผยแพร่: 2561
สำนักพิมพ์: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการของการสื่อสารแกนนําของกลุ่ม แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติผ่านเฟซบุ๊กในประเด็นการแสดงเจตนาไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชามติ พ.ศ. 2559 ผ่านกรอบแนวคิดและทฤษฎี S M C R ของเบอร์โลว์ (Berlo) เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) สร้างแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างโดยใช้วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) และวิธีวิจัยเอกสาร (Document research) นําเสนอ ผลงานวิจัยโดยการพรรณนาเชิงวิเคราะห์ ผลการวิจัยพบว่า ประเด็นการปฏิเสธไม่รับร่างรัฐธรรมนูญณัฐวุฒิ ใสยเกื้อมีการ Post ในประเด็นดังกล่าวมากที่สุด มีจํานวนการโพสต์ 31 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 39.24 ประเด็นความไม่น่าเชื่อถือของประชามติณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ มีการ Post ในประเด็นนี้มากที่สุด มีจํานวน 47 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 47.47 ประเด็นการไม่เห็นด้วยกับมาตรา 44 ธิดา ฐาวรเศรษฐ์ มีการ Post มากที่สุดจํานวน 16 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 29.62 ประเด็นการไม่เห็นด้วยกับนายกรัฐมนตรีคนนอก นายจตุพร พรหมพันธ์ มีการ Post มากที่สุด 27 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 37.5 ประเด็นการบิดเบือนประชาธิปไตยจตุพร พรหมพันธ์ มีการ Post มากที่สุด 28 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 70.0 ประเด็น รัฐธรรมนูญจํากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนและสื่อมวลชน ธิดา ฐาวรเศรษฐ์ มีการ Post มากที่สุดจํานวน 24 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 40.67
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2561
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/7550
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:วิทยานิพนธ์ (Theses)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Fulltext.pdf1.29 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น