กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4188
ชื่อเรื่อง: กลุ่มบ้านใหญ่บางแสน (ตระกูลคุณปลื้ม) กับ การเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Ban Yai Bangsaen group (Khun Pluem clan) and election in March 24, 2019
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: โอฬาร ถิ่นบางเตียว
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
คำสำคัญ: การเมือง
การเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร -- การเลือกตั้ง -- 2562
พรรคการเมือง -- ไทย -- ชลบุรี
สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
วันที่เผยแพร่: 2563
สำนักพิมพ์: คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การพ่ายแพ้การเลือกตั้งของกลุ่มบ้านใหญ่ บางแสน เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 การศึกษาพบว่ามีสาเหตุดังนี้ 1) ข้อจำกัดการผลิตซ้ำโครงสร้างอำนาจของกลุ่มบ้านใหญ่ 2) การขยายตัวของชนชั้นกลางในจังหวัดชลบุรี 3) กลุ่มคนรุ่นใหม่/เทคโนโลยี/กับการเมืองในจังหวัดชลบุรี 4) การย้ายพรรคจากพรรคพลังชล มาสังกัดพรรคพลังประชารัฐ 5) การผลักดันโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกของพรรคพลังประชารัฐ และ 6) การเมืองและโครงสร้างอำนาจภายในจังหวัดชลบุรีหลังกำนันเป๊าะหนีคดี-ล้มป่วย การพ่ายแพ้การเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 ยังเป็นสัญญาณการเมืองสำคัญของกลุ่มบ้านใหญ่ต่อสถานะโครงสร้างอำนาจการเมืองขั้วเดียวที่ผูกขาดอำนาจการเมืองในจังหวัดชลบุรีมาอย่างยาวนาน กลุ่มบ้านใหญ่ต้องมีการปรับยุทธศาสตร์การเมืองครั้งใหญ่เพื่อรักษาสถานะโครงสร้างอำนาจให้สอดคล้องกับบริบททางเศรษฐกิจการเมืองของจังหวัดชลบุรีเปลี่ยนแปลงไป
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4188
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
bpe8n1p49-80.pdf1.25 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น