กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4188
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorโอฬาร ถิ่นบางเตียว
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
dc.date.accessioned2021-06-17T03:27:00Z
dc.date.available2021-06-17T03:27:00Z
dc.date.issued2563
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4188
dc.description.abstractการพ่ายแพ้การเลือกตั้งของกลุ่มบ้านใหญ่ บางแสน เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 การศึกษาพบว่ามีสาเหตุดังนี้ 1) ข้อจำกัดการผลิตซ้ำโครงสร้างอำนาจของกลุ่มบ้านใหญ่ 2) การขยายตัวของชนชั้นกลางในจังหวัดชลบุรี 3) กลุ่มคนรุ่นใหม่/เทคโนโลยี/กับการเมืองในจังหวัดชลบุรี 4) การย้ายพรรคจากพรรคพลังชล มาสังกัดพรรคพลังประชารัฐ 5) การผลักดันโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกของพรรคพลังประชารัฐ และ 6) การเมืองและโครงสร้างอำนาจภายในจังหวัดชลบุรีหลังกำนันเป๊าะหนีคดี-ล้มป่วย การพ่ายแพ้การเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 ยังเป็นสัญญาณการเมืองสำคัญของกลุ่มบ้านใหญ่ต่อสถานะโครงสร้างอำนาจการเมืองขั้วเดียวที่ผูกขาดอำนาจการเมืองในจังหวัดชลบุรีมาอย่างยาวนาน กลุ่มบ้านใหญ่ต้องมีการปรับยุทธศาสตร์การเมืองครั้งใหญ่เพื่อรักษาสถานะโครงสร้างอำนาจให้สอดคล้องกับบริบททางเศรษฐกิจการเมืองของจังหวัดชลบุรีเปลี่ยนแปลงไปth_TH
dc.language.isothth_TH
dc.publisherคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.subjectการเมืองth_TH
dc.subjectการเลือกตั้งth_TH
dc.subjectสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร -- การเลือกตั้ง -- 2562th_TH
dc.subjectพรรคการเมือง -- ไทย -- ชลบุรีth_TH
dc.subjectสาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์th_TH
dc.titleกลุ่มบ้านใหญ่บางแสน (ตระกูลคุณปลื้ม) กับ การเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562th_TH
dc.title.alternativeBan Yai Bangsaen group (Khun Pluem clan) and election in March 24, 2019en
dc.typeArticleth_TH
dc.issue1th_TH
dc.volume8th_TH
dc.year2563th_TH
dc.description.abstractalternativeThe defeat in March 24, 2019 election of Ban Yai Bangsean Group. The study found that were as follows: stem from various reasons, namelt 1) The limitation of reproduction in power structure of Ban Yai Group. 2) The expansion of middle class in Chonburi province. 3) New generation and technology toward politic in Chonburi province. 4) The switching of party's members from Palang Chon Party to Palang Pracharat Party. 5) The powerful drive in Eastern Economic Corridor Development (EEC) project of Palang Pracharat party. 6) Politics and power structure in Chonburi province after Kamnam Poh fled and fell sick. All these are crucial political signals. that have direct impact to the status of the long set up monopolistic political power structure of Ban Yai Chonburi. In order to maintain its political power structure, especially after defeated the election, Ban Yai Bangsaen must change their political strategy completely to align themselves with the changing in political and economic context in Chonburi province.en
dc.journalวารสารเศรษฐศาสตร์การเมืองบูรพาth_TH
dc.page49-80.th_TH
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
bpe8n1p49-80.pdf1.25 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น