กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2075
ชื่อเรื่อง: กำนันเป๊าะไม่ได้เป็นเจ้าพ่อภาคตะวันออก
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Kamnan Poh and the status of the godfather of Eastern region
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: โอฬาร ถิ่นบางเตียว
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
คำสำคัญ: การเมือง
การเมืองท้องถิ่น
อำนาจทางการเมือง
สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
วันที่เผยแพร่: 2556
บทคัดย่อ: ในภาคตะวันออกอำนาจทางการเมืองมีลักษณะกระจายไปทั่วจังหวัดต่างๆ ทั้งภูมิภาคไม่ได้รวมศูนย์อำนาจไว้ในมือกำนันเป๊าะแต่เพียงผู้เดียว เนื่องจากในแต่ละจังหวัดต่างก็มีชนชั้นนำท้องถิ่นที่สถาปนาอำนาจผ่านตระกูลทางการเมืองที่แตกต่างกันไปตามบริบทของแต่ละจังหวัด โดยชนชั้นนำท้องถิ่นเหล่านี้เป็นผู้มีบทบาทในการครอบงำการตัดสินใจทางการเมืองของประชาชนในจังหวัดต่างๆ ของภาคตะวันออกดังนั้น กำนันเป๊าจึงไม่ใช่ 'เจ้าพ่อภาคตะวันออก' ผู้ครอบงำการเมืองภาคตะวันออกแต่เพียงผู้เดียว อย่างที่นักวิชาการบางคนเข้าใจ
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2075
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
369-383.pdf1.44 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น