กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2075
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorโอฬาร ถิ่นบางเตียว
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T09:12:37Z
dc.date.available2019-03-25T09:12:37Z
dc.date.issued2556
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2075
dc.description.abstractในภาคตะวันออกอำนาจทางการเมืองมีลักษณะกระจายไปทั่วจังหวัดต่างๆ ทั้งภูมิภาคไม่ได้รวมศูนย์อำนาจไว้ในมือกำนันเป๊าะแต่เพียงผู้เดียว เนื่องจากในแต่ละจังหวัดต่างก็มีชนชั้นนำท้องถิ่นที่สถาปนาอำนาจผ่านตระกูลทางการเมืองที่แตกต่างกันไปตามบริบทของแต่ละจังหวัด โดยชนชั้นนำท้องถิ่นเหล่านี้เป็นผู้มีบทบาทในการครอบงำการตัดสินใจทางการเมืองของประชาชนในจังหวัดต่างๆ ของภาคตะวันออกดังนั้น กำนันเป๊าจึงไม่ใช่ 'เจ้าพ่อภาคตะวันออก' ผู้ครอบงำการเมืองภาคตะวันออกแต่เพียงผู้เดียว อย่างที่นักวิชาการบางคนเข้าใจth_TH
dc.language.isothth_TH
dc.subjectการเมืองth_TH
dc.subjectการเมืองท้องถิ่นth_TH
dc.subjectอำนาจทางการเมืองth_TH
dc.subjectสาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์th_TH
dc.titleกำนันเป๊าะไม่ได้เป็นเจ้าพ่อภาคตะวันออกth_TH
dc.title.alternativeKamnan Poh and the status of the godfather of Eastern regionen
dc.typeบทความวารสารth_TH
dc.issue3
dc.volume5
dc.year2556
dc.description.abstractalternativeIn eastern region, the political power is distributes to the provinces all power the region has never been centralized only in the hand of Kamnan Poh, Kamnan means village headman, who was Chonburi headman. Due to the fact that the provinces have local political elites who have established their power via political familiesvary in context.The local elites have the dominant role in the political decision of people in their province. Thus, Kamnan Poh has not been the godfather of eastern region who dominated all the area as some scholars understood.en
dc.journalวารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย
dc.page369-383.
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
369-383.pdf1.44 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น