การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง การพยาบาล

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 44  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2542การจัดการศึกษาเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงนิภาวรรณ สามารถกิจ; กนกนุช ชื่นเลิศสกุล; วัลภา คุณทรงเกียรติ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2538การทดลองใช้การเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลักในรายวิชาทางการพยาบาลผ่องศรี เกียรติเลิศนภา; เรณา พงษ์เรืองพันธุ์; รัชนีภรณ์ ทรัพย์กรานนท์; อาภา หวังสุขไพศาล; ภรณี พวงแก้ว, และอื่นๆ
2542การนำทฤษฎีความสำเร็จตามจุดมุ่งหมายของคิงมาใช้ในการดูแลผู้รับบริการในปี 2000ดารัสนี โพธารส; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2549การปฏิบัติบทบาทของครูพี่เลี้ยงคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาฉันทนา จันทวงศ์; รวีวรรณ เผ่ากัณหา; ทัศนีย์ วรภัทรากุล; มณีรัตน์ ภาคธูป; อรพินท์ หลักแหลม, และอื่นๆ
2554การปฏิบัติสำหรับการคลอดปกติตามที่องค์การอนามัยโลกแนะนำของพยาบาลห้องคลอดพิริยา ศุภศรี; ตติรัตน์ สุวรรณสุจริต; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2553การพยาบาลด้านจิตวิญญาณตามการรับรู้ของพยาบาลวัลภา คุณทรงเกียรติ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2560การพยาบาลมารดาที่ทารกในครรภ์ท่าท้ายทอยอยู่ด้านหลังศิริวรรณ แสงอินทร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2557การพยาบาลมารดาที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดศิริวรรณ แสงอินทร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2547การพยาบาลมารดาที่ยึดครอบครัวเป็นศูนย์กลาง : จากปรัชญาสู่การปฏิบัติพิริยา ศุภศรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2557การพยาบาลเพื่อการตายดีตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพวัลภา คุณทรงเกียรติ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2558การพยาบาลเพื่อจัดการความปวดในผู้ป่วยมะเร็งอังคนา จงเจริญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2560การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทางการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ: กรณีศึกษา พื้นที่ภาคตะวันออกสมสมัย รัตนกรีฑากุล; ยุวดี ลีลัคนาวีระ; สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ; นิสากร กรุงไกรเพชร; เจนจิรา เจริญการไกร, และอื่นๆ
2564การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกสำหรับผู้ป่วยกระดูกสะโพกหักที่ได้รับการผ่าตัดยึดตรึงกระดูกภายในโรงพยาบาลพุทธโสธร จังหวัดฉะเชิงเทราจิราภรณ์ ฉลานุวัฒน์; ยุพาวรรณ ทองตะนุนาม; กรรณิกา สัมฤทธิ์; นิภาวรรณ สามารถกิจ
2549การสนับสนุนทางการพยาบาลในระยะคลอดพิริยา ศุภศรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2544การเรียนรู้โดยผ่านการสะท้อนคิด : การศึกษาและการปฏิบัติการพยาบาลในคลินิกกนกนุช ชื่นเลิศสกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2547การเสริมสร้างพลังอำนาจ ปัจจัยส่วนบุคคล และเอกสิทธิ์ทางการพยาบาลของโรงพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลทั่วไปสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เขต 2อารีรัตน์ ขำอยู่; ผ่องศรี เกียรติเลิศนภา; สุวดี สกุลคู; อัญชลี ผ่องคำพันธุ์
2548การใช้กระบวนการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา.กฤษณา นรนราพันธ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
2554ความคิดเห็นต่อการใช้แผนผังมโนทัศน์ในการวางแผนการพยาบาลของนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาสุวรรณี มหากายนันท์; วิภา วิเสโส; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2554ความต้องการการพยาบาลและการพยาบาลที่ได้รับของสมาชิกครอบครัวขณะรอผู้ป่วยผ่าตัดใหญ่สมพร แจ้วจิรา; วัลภา คุณทรงเกียรติ; ภาวนา กีรติยุตวงศ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2555ความปวดและการพยาบาลเพื่อจัดการความปวดในผู้ป่วยมะเร็งชุติมา ฉันทมิตรโอภาส; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์