กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3041
ชื่อเรื่อง: การปฏิบัติบทบาทของครูพี่เลี้ยงคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ฉันทนา จันทวงศ์
รวีวรรณ เผ่ากัณหา
ทัศนีย์ วรภัทรากุล
มณีรัตน์ ภาคธูป
อรพินท์ หลักแหลม
ศิริยุพา สนั่นเรืองศักดิ์
โสรัตน์ คนึงคิด
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: การพยาบาล
คณะพยาบาลศาสตร์
ครูพี่เลี้ยง
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2549
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3041
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p23-33.pdf209.63 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น