กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3169
ชื่อเรื่อง: การจัดการศึกษาเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Education for Advanced Nursing Practice
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: นิภาวรรณ สามารถกิจ
กนกนุช ชื่นเลิศสกุล
วัลภา คุณทรงเกียรติ
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: การพยาบาล - - การศึกษาและการสอน
การพยาบาล
สาขาการศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2542
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3169
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p35-40.pdf3.39 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น