กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3411
ชื่อเรื่อง: การพยาบาลมารดาที่ทารกในครรภ์ท่าท้ายทอยอยู่ด้านหลัง
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Nursing care for mother with fetal occiput posterior position
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ศิริวรรณ แสงอินทร์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: การพยาบาล
การพยาบาลสูติศาสตร์
ทารกในครรภ์
วันที่เผยแพร่: 2560
สำนักพิมพ์: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: ท่าท้ายทอยอยู่ด้านหลังเป็นท่าผิดปกติของทารกในครรภ์ที่พบมากที่สุด ภาวะนี้เป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญเพราะมีความสัมพันธ์กับการคลอดผิดปกติ ที่อาจเกิดผลเสียต่อ มารดาและทารกตามมาพยาบาลและผดุงครรภ์เป็นผู้ที่ใกล้ชิดมารดาระหว่างการเจ็บครรภ์และการคลอด จึงต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินภาวะสุขภาพของมารดาที่ทารกในครรภ์ท่าท้ายทอยอยู่ด้านหลัง และวางแผนให้การดูแลมารดาและทารกในครรภ์อย่างเหมาะสมบทความวิชาการเรื่องนี้อธิบายให้ทราบถึงความหมายสาเหตุ ปัจจัยเสี่ยง ผลกระทบ การวินิจฉัย การดูแลรักษาและการพยาบาล รวมทั้งมีกรณีศึกษาและแผนการพยาบาลมารดาที่ทารกในครรภ์ท่าท้ายทอยอยู่ด้านหลัง
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3411
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
nus25n1p1-11.pdf729.18 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น