กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3411
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorศิริวรรณ แสงอินทร์
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T09:23:26Z
dc.date.available2019-03-25T09:23:26Z
dc.date.issued2560
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3411
dc.description.abstractท่าท้ายทอยอยู่ด้านหลังเป็นท่าผิดปกติของทารกในครรภ์ที่พบมากที่สุด ภาวะนี้เป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญเพราะมีความสัมพันธ์กับการคลอดผิดปกติ ที่อาจเกิดผลเสียต่อ มารดาและทารกตามมาพยาบาลและผดุงครรภ์เป็นผู้ที่ใกล้ชิดมารดาระหว่างการเจ็บครรภ์และการคลอด จึงต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินภาวะสุขภาพของมารดาที่ทารกในครรภ์ท่าท้ายทอยอยู่ด้านหลัง และวางแผนให้การดูแลมารดาและทารกในครรภ์อย่างเหมาะสมบทความวิชาการเรื่องนี้อธิบายให้ทราบถึงความหมายสาเหตุ ปัจจัยเสี่ยง ผลกระทบ การวินิจฉัย การดูแลรักษาและการพยาบาล รวมทั้งมีกรณีศึกษาและแผนการพยาบาลมารดาที่ทารกในครรภ์ท่าท้ายทอยอยู่ด้านหลังth_TH
dc.language.isothth_TH
dc.publisherคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาth
dc.subjectการพยาบาลth_TH
dc.subjectการพยาบาลสูติศาสตร์th_TH
dc.subjectทารกในครรภ์th_TH
dc.titleการพยาบาลมารดาที่ทารกในครรภ์ท่าท้ายทอยอยู่ด้านหลังth_TH
dc.title.alternativeNursing care for mother with fetal occiput posterior positionen
dc.typeบทความวารสารth_TH
dc.issue1
dc.volume25
dc.year2560
dc.description.abstractalternativeOcciput posterior position is the mostcommon fetal malposition. It is a significant healthproblem because it is associated with abnormallabor that may lead to adverse on maternal andneonatal consequences. Nurse and midwife arepersons who close to mothers during labor andbirth; therefore they must have knowledge andunderstanding on assessing health of motherwith fetal occiput posterior position and planningappropriate interventions. This article is to explainits definition, causes, risk factors, adverse effects,diagnosis, management, nursing care, as well as acase study and nursing care plan for mother with fetal occiput posterior position.en
dc.page1-11.
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
nus25n1p1-11.pdf729.18 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น