กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3099
ชื่อเรื่อง: การเสริมสร้างพลังอำนาจ ปัจจัยส่วนบุคคล และเอกสิทธิ์ทางการพยาบาลของโรงพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลทั่วไปสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เขต 2
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Empowerment, Personal Factors, and Nursing Autonomy of Professional Nurses in General Hospitals of Ministry of Public Health in Region 2
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: อารีรัตน์ ขำอยู่
ผ่องศรี เกียรติเลิศนภา
สุวดี สกุลคู
อัญชลี ผ่องคำพันธุ์
คำสำคัญ: การพยาบาล
พยาบาล
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2547
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3099
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p12-27.pdf2.69 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น