กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3099
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorอารีรัตน์ ขำอยู่
dc.contributor.authorผ่องศรี เกียรติเลิศนภา
dc.contributor.authorสุวดี สกุลคู
dc.contributor.authorอัญชลี ผ่องคำพันธุ์
dc.date.accessioned2019-03-25T09:21:16Z
dc.date.available2019-03-25T09:21:16Z
dc.date.issued2547
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3099
dc.language.isothth_TH
dc.subjectการพยาบาลth_TH
dc.subjectพยาบาลth_TH
dc.subjectสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์th_TH
dc.titleการเสริมสร้างพลังอำนาจ ปัจจัยส่วนบุคคล และเอกสิทธิ์ทางการพยาบาลของโรงพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลทั่วไปสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เขต 2th_TH
dc.title.alternativeEmpowerment, Personal Factors, and Nursing Autonomy of Professional Nurses in General Hospitals of Ministry of Public Health in Region 2en
dc.typeบทความวารสารth_TH
dc.issue3
dc.volume12
dc.year2547
dc.journalวารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of faculty of nursing Burapha University
dc.page12-27.
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p12-27.pdf2.69 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น