กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2844
ชื่อเรื่อง: การพยาบาลมารดาที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ศิริวรรณ แสงอินทร์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: การคลอดก่อนกำหนด
การพยาบาล
สตรีมีครรภ์
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2557
บทคัดย่อ: การเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดเป็นปัญหาสำคัญทางสาธารณสุขที่บุคลากรทางสุขภาพต้องให้ความสนใจ เพราะเป็นสาเหตุที่พบมากเป็นอันดับสองของการรับมารดาไว้ในโรงพยาบาลและยังเป็นเหตุให้ทารกคลอดก่อนกำหนด พยาบาลเป็นผู้อยู่แนวหน้าในการประเมินภาวะเสี่ยงของการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดและวางแผนให้การพยาบาลอย่างเหมาะสม บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด รวมทั้งอธิบายให้ทราบถึงสาเหตุ ปัจจัยเสี่ยง และการพยาบาลมารดาที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2844
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
27-38.pdf1.12 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น