กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2894
ชื่อเรื่อง: การปฏิบัติสำหรับการคลอดปกติตามที่องค์การอนามัยโลกแนะนำของพยาบาลห้องคลอด
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Practice for normal birth based on the World Health Organization's recommendations among labor nurses
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: พิริยา ศุภศรี
ตติรัตน์ สุวรรณสุจริต
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: การคลอด
การพยาบาล
พยาบาลผดุงครรภ์
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2554
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2894
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p1-13.pdf624.34 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น