กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2894
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorพิริยา ศุภศรี
dc.contributor.authorตติรัตน์ สุวรรณสุจริต
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T09:20:05Z
dc.date.available2019-03-25T09:20:05Z
dc.date.issued2554
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2894
dc.language.isothth_TH
dc.subjectการคลอดth_TH
dc.subjectการพยาบาลth_TH
dc.subjectพยาบาลผดุงครรภ์th_TH
dc.subjectสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์th_TH
dc.titleการปฏิบัติสำหรับการคลอดปกติตามที่องค์การอนามัยโลกแนะนำของพยาบาลห้องคลอดth_TH
dc.title.alternativePractice for normal birth based on the World Health Organization's recommendations among labor nursesen
dc.typeบทความวารสารth_TH
dc.issue1
dc.volume19
dc.year2554
dc.journalวารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of faculty of nursing Burapha University
dc.page1-13.
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p1-13.pdf624.34 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น