การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง สุดารัตน์ สวนจิตร

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 28  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2552การตรวจสอบ Vibrio parahaemolyticus และ Vibrio vulnificus ในหอยนางรมและสภาพแวดล้อมชายฝั่งทะเลเขตภาคตะวันออกของประเทศไทย โดยใช้ปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรสแบบมัลติเพล็กซ์.สุดารัตน์ สวนจิตร; อภิรดี ปิลันธนภาคย์; สุรีย์พร เอี่ยมศรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2557การตรวจสอบลักษณะทางพันธุกรรมของการก่อโรคและการวิเคราะห์สงศ์วานวิวัฒนาการของ Vibrio parahaemolyticus สายพันธุ์ที่แยกจากหอยนางรมสดสุดารัตน์ สวนจิตร; ณัฏฐวี ชั่งชัย; เบญจมาศ โปปัญจมะกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2545การบำบัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรมผลิตสีย้อมและการย่อยสลายสีย้อมกลุ่มอะโซบางชนิดโดยจุลินทรีย์ผสมสุบัณฑิต นิ่มรัตน์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สุดารัตน์ สวนจิตร; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ศิริโฉม ทุ่งเก้า, และอื่นๆ
2559การปรับปรุงสภาวะในการสร้างสารต้านราก่อโรคพืชของราจากสิ่งแวดล้อมทางทะเลอภิรดี ปิลันธนภาคย์; สุดารัตน์ สวนจิตร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2544การย่อยสลายสารประกอบโพลีซัยคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนโดยจุลินทรีย์สุดารัตน์ สวนจิตร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2559การศึกษาฤทธิ์ต้านจุลชีพของราที่แยกได้จากนาเกลืออภิรดี ปิลันธนภาคย์; สุดารัตน์ สวนจิตร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2560การศึกษาฤทธิ์ต้านราก่อโรคพืชของราที่แยกได้จากนาเกลืออภิรดี ปิลันธนภาคย์; สุดารัตน์ สวนจิตร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2556การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตสารยับยั้งราสาเหตุโรคพืชโดยราจากป่าชายเลนสุดารัตน์ สวนจิตร; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; อภิรดี ปิลันธนภาคย์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; จิราภรณ์ ธนากุลปกรณ์, และอื่นๆ
2552การสำรวจและแยกเชื้อราทะเลเพื่อการศึกษาความสามารถในการผลิตสารปฏิชีวนะและเอนไซม์อภิรดี ปิลันธนภาคย์; สุดารัตน์ สวนจิตร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2554การใช้ปฎิกริยาลูกโซ่พอลิเมอเรสแบบมัลติเพล็กซ์ในการตรวจสอบ Vibrio parahaemolyticus และ vibrio vulnificus โดยตรงในหอยนางรมบริเวณอ่างศิลา จังหวัดชลบุรีสุดารัตน์ สวนจิตร; อภิรดี ปิลันธนภาคย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2552การใช้ปฎิกริยาลูกโซ่พอลิเมอเรสแบบมัลติเพล็กซ์ในการตรวจสอบ Vibrio parahaemolyticus และ vibrio vulnificus โดยตรงในหอยนางรมบริเวณอ่างศิลา จังหวัดชลบุรีสุดารัตน์ สวนจิตร; อภิรดี ปิลันธนภาคย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2552การใช้ปฏิกริยาลูกโซ่พอลิเมอเรสแบบมัลติเพล็กซ์ในการตรวจสอบ Vibrio parahaemolyticus และ Vibrio vulnificus โดยตรงในหอยนางรม บริเวณอ่างศิลา จังหวัดชลบุรี.สุดารัตน์ สวนจิตร; อภิรดี ปิลันธนภาคย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2549ความหลากหลายของจุลินทรีย์และยีนที่นำรหัสเอนไซม์เซลลูเลส จากเมตาจีโนมของสิ่งแวดล้อมที่มีสภาวะรุนแรงสุดารัตน์ สวนจิตร; อภิรดี ปิลันธนภาคย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2559ความหลากหลายของจุลินทรีย์และยีนที่นำรหัสเอนไซม์เซลลูเลสจากเมตาจีโนมของสิ่งแวดล้อมที่มีสภาวะรุนแรงสุดารัตน์ สวนจิตร; อภิรดี ปิลันธนภาคย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2561ความหลากหลายของทรอสโทไคตริดส์ที่คัดแยกจากใบไม้บริเวณป่าชายเลนทุ่งโปรงทอง จังหวัดระยองสุดารัตน์ สวนจิตร; สมถวิล จริตควร; ทิวาพร ทองประสม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2561ความหลากหลายของทรอสโทไคตริดส์และอะพลาโนไคตริดส์ที่คัดแยกจากใบไม้ที่ร่วงหล่นบริเวณป่ายชายเลนบริเวณสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 (ท่าสอน) จังหวัดจันทบุรีสุดารัตน์ สวนจิตร; สมถวิล จริตควร; อุทุมพร อุ่ยยก; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2559ความหลากหลายของราในนาเกลือ จังหวัดฉะเชิงเทราอภิรดี ปิลันธนภาคย์; สมถวิล จริตควร; สุดารัตน์ สวนจิตร; ศรัณยา รักเสรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2554ความหลากหลายทางชีวภาพของราเอนโดไฟท์จากใบไม้ในเขตอนุรักษ์พืชป่าชายเลนและความสามารถในการสร้างสารยับยั้งรา Alternaria brassicicolaอภิรดี ปิลันธนภาคย์; สุดารัตน์ สวนจิตร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2552ความหลากหลายทางชีวภาพและการประยุกต์ใช้ทรอสโทไคตริดส์จากป่าชายเลนเป็นแหล่งกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสมถวิล จริตควร; สุดารัตน์ สวนจิตร; เศรษฐวัชร ฉ่ำศาสตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2557ความหลากหลายทางอนุกรมวิธานและกิจกรรมเอนไซม์เซลลูเลส ของจุลินทรีย์จากเมตาจีโนมในระบบนิเวศป่าชายเลนสุดารัตน์ สวนจิตร; อภิรดี ปิลันธนภาคย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์