กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1063
ชื่อเรื่อง: การย่อยสลายสารประกอบโพลีซัยคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนโดยจุลินทรีย์
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Biodegradation of Polycyclic Aromatic Hydrocarbon
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สุดารัตน์ สวนจิตร
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: จุลินทรีย์
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
สารประกอบโพลีซัยคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน
วันที่เผยแพร่: 2544
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: จากการคัดแยกจุลินทรีย์ที่มีความสามรถในการย่อยสลายสารประกอบ PAHs จากดินและน้ำที่ปนเปื้อนสารประกบไฮโดรคาร์บอนสามารถแยกแบคทีเรียที่มีความสามมารถในสลายสารประกอบ phenanthere และ pyrene โดยนำมาใช้เป็นแหล่งของคาร์บอนและพลังงานในการเจริญได้ แบคทีเรียบริสุทธิ์ที่มีความสามารถในการย่อยสลาย phenanthere จำแนกได้เป็น Acetetobacter sp.สายพันธุ์ PHEN-1 สำหรับแบคทีเรียที่มีความสามารถในการเจริญบน Pyrene ซึ่งเป็นแหล่งของคาร์บอนและพลังงานเพียงแหล่งเดียวในอาหารเลี้ยงเชื้อจำแนกได้เป็น Pseudomonas fluorescens สายพันธุ์ PYR-1 แบคทีเรียชนิดนี้สามารถย่อยสลาย Pyrene จนถึงระดับที่ไม่สามารถตรวจสอบปริมาณได้ภายในระยะเวลา 7 วัน ซึ่งจากการศึกษาพบว่าแบคทีเรียสายพันธุ์นี้มีความสามรถในการเจริญบนสับเสตรทชนิดต่างๆ ได้อย่างมากเช่น hexane, octane, benzene, toluene, naphthalene, fluorine, fluoranthene, catechol, cinnamic acid และ salicvlic acid อย่างไรก็ตามพบว่าแบคทีเรียชนิดนี้ไม่สามารถเจริญได้บนสารประกอบ benzo[a] Pyrene การศึกษาการย่อยสลาย benzo[a] Pyreneในภาวะที่เซลล์มีการเจริญบน Pyrene ไม่พบ Ps. Fiuorescenen. PYR-1 มีการ cometabolized สารประกอบดังกล่าว
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1063
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
2567_186.pdf4.87 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น