การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะเทคโนโลยีทางทะเล

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 14 จากทั้งหมด 14
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2563การตรวจวินิจฉัยโรคไวรัสเกล็ดหลุดจากตัวอย่างที่ไม่ต้องทำลายปลากะพงขาวและพาหะนำโรคH Thnh Dong; มลฤดี สนธิ; อรอนงค์ เจริญไวย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะเทคโนโลยีทางทะเล
2553การตรวจสอบการตกค้างของยาปราบศัตรูพืชในผลิตภัณฑ์เกษตรบริเวณแม่น้ำจันทบุรีวศิน ยุวนะเตมีย์; นภาพร เลียดประถม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะเทคโนโลยีทางทะเล
2556การบ่มเตรียมสภาพไบโอฟล็อคเพื่อบำบัดของเสียไนโตรเจนในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบไร้ดินกลางแจ้งมะลิวัลย์ คุตะโค; สรวิศ เผ่าทองศุข; ภควรรค เศรษฐมงคล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะเทคโนโลยีทางทะเล
2549การพัฒนาอาหารกุ้งกุลาดำโดยใช้กล้วยเป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตและสารเหนียวชลี ไพบูลย์กิจกุล; บัลลังก์ เนื่องแสง; บัญชา นิลเกิด; วศิน ยุวนะเตมีย์; เบ็ญจมาศ ไพบูลย์กิจกุล, และอื่นๆ
2558การศึกษาการแสดงออกของเปปไทด์ต้านจุลชีพในกุ้งที่ติดเชื้อแบคทีเรียและไวรัสภายหลังการใช้โปรไบโอติก และสารกระตุ้นภูมิคุ้มกันชนิดต่าง ๆมลฤดี สนธิ; ศรีภาพรรณ ธาระนารถ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะเทคโนโลยีทางทะเล
2548การศึกษาความสัมพันธ์ของหอยขี้นกและปริมาณสารอินทรีย์ของป่าชายเลนหนองสนามไชย จังหวัดจันทบุรีพัดชา ศิริศักดิ์สมบูรณ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะเทคโนโลยีทางทะเล
2548การศึกษาชนิดและปริมาณสัตว์หน้าดินบริเวณป่าชายเลนหนองสนามไชย จังหวัดจันทบุรีต่อพงษ์ เงินหล่อ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะเทคโนโลยีทางทะเล
2548การศึกษาโครงสร้างชุมชนปลาบริเวณกองปะการังเทียม จังหวัดระยองวันชัย สูงคำ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะเทคโนโลยีทางทะเล
2564การเปลี่ยนแปลงชนิดและปริมาณของแพลงก์ตอนพืชที่สัมพันธ์กับแหล่งวางหญ้าทะเลเทียมบริเวณชายฝั่ง ตำบลไม้รูด จังหวัดตราดชลี ไพบูลย์กิจกุล; เบ็ญจมาศ ไพบูลย์กิจกุล; จิดาภา กล้ากสิกิจ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะเทคโนโลยีทางทะเล
2553การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของประชาคมสัตว์หน้าดินและแพลงก์ตอนพืชบริเวณชายฝั่งชุมชนบ้านบางสะเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรีเบ็ญจมาศ ไพบูลย์กิจกุล; ชลี ไพบูลย์กิจกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะเทคโนโลยีทางทะเล
2562ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยแวดล้อมที่มีผลต่อการผลิตลูกพันธุ์หอยนางรมบริเวณแม่น้ำพังราด จังหวัดระยองเบ็ญจมาศ ไพบูลย์กิจกุล; ชลี ไพบูลย์กิจกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะเทคโนโลยีทางทะเล
2562ดัชนีคุณภาพนํ้าชายฝั่งทะเลด้วยชนิดแพลงก์ตอนพืชชลี ไพบูลย์กิจกุล; เบ็ญจมาศ ไพบูลย์กิจกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะเทคโนโลยีทางทะเล
2551เทคโนโลยีการบำบัดน้ำโดยการใช้โอโซนเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเบ็ญจมาศ ไพบูลย์กิจกุล; สรวิศ เผ่าทองศุข; ชลี ไพบูลย์กิจกุล; บัญชา นิลเกิด; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะเทคโนโลยีทางทะเล
2557โครงการผลกระทบของสารกำจัดวัชพืชต่อโปรตีนที่เกี่ยวข้องในกระบวนการออสโมเรกูเลชั่่นในปลากะพงขาววัยอ่อน (Lates calcarifer)นภาพร เลียดประถม; รชนิมุข หิรัญสัจจาเลิศ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะเทคโนโลยีทางทะเล