กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/750
ชื่อเรื่อง: เทคโนโลยีการบำบัดน้ำโดยการใช้โอโซนเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Water treatment technology by ozone for improved water quality
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: เบ็ญจมาศ ไพบูลย์กิจกุล
สรวิศ เผ่าทองศุข
ชลี ไพบูลย์กิจกุล
บัญชา นิลเกิด
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะเทคโนโลยีทางทะเล
คำสำคัญ: การจัดการคุณภาพน้ำ
คุณภาพน้ำ
น้ำเสีย - - การบำบัด - - วิจัย
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
โอโซน
วันที่เผยแพร่: 2551
สำนักพิมพ์: คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาถึงการใช้เทคโนโลยีโอโซนปรับปรุงคุณภาพน้ำเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ แบ่งการทดลองเป็น 6 การทดลอง ดังนี้ 1) ศึกษาปริมาณความเข้มข้นโอโซนผลิตสุทธิ 2) ศึกษาผลของความเค็มและการพ่นโอโซนที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของสารประกอบไนโตรเจน 3) ศึกษาผลของความเค็มและการพ่นโอโซนที่มีผลต่อการกำจัดสีของอินทรีย์สาร 4) ศึกษาผลของสารแขวนลอยและการพ่นโอโซนต่อประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Vibrio harveyi 5) ศึกษาผลของความเค็มและการพ่นโอโซนต่อประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Vibrio harveyi และ 6) ศึกษาการใช้โอโซนเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยงกุ้ง ผลการวิจัยพบว่า ที่กำลังการผลิตของเครื่องโอโซนทั้ง 3 ระดับ (8,12 และ 16 L/min) มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของปริมาณความเข้มข้นโอโซนผลิตสุทธิที่ระยะเวลา 5, 30 และ 60 นาที ที่คล้ายคลึงกันโดยมีปริมาณความเข้มข้นโอโซนผลิตสุทธิที่เพิ่มขึ้นตามระยะเวลาการพ่นที่นานขึ้น การศึกษาผลของความเค็มและการพ่นโอโซนที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของสารประกอบอนินทรีย์ไนโตรเจนพบว่า ไม่มีปฏิสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญ (P>0.05) ระหว่างความเค็มกับการพ่นโอโซน จึงทำการวิเคราะห์ข้อมูลแยกตัวแปร การศึกษาผลของความเค็มและการพ่นโอโซนที่มีผลต่อการกำจัดสีของอินทรีย์สาร พบว่า มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างความเค็มกับการพ่นโอโซนอย่างมีนัยสำคัญ (P<0.05) ต่อการเปลี่ยนสีของสารอินทรีย์ในน้ำ จึงทำการวิเคราะห์ข้อมูลแยกตามระดับของความเค็มและการพ่นโอโซน การศึกษาผลของสารแขวนลอยและการพ่นโอโซนต่อประสิทธิภาพการยับยั้งเชื่อแบคทีเรีย Vibrio harveyi พบว่าไม่มีปฏิสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญ (P>0.05) ระหว่างปริมาณของสารแขวนลอยและการพ่นโอโซน จึงทำการวิเคราะห์ข้อมูลแยกตัวแปร การศึกษาผลของความเค็มและการพ่นโอโซนต่อประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย V. harveyi พบว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างความเค้มกับการพ่นโอโซนอย่างมีนัยสำคัญ (P<0.05) ต่อการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย V. harveyi จึงทำการวิเคราะห์ข้อมูลแยกตามระดับของความเค็มและการพ่นโอโซน การใช้โอโซนเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยงกุ้งโดยเลี้ยงที่ระดับความหนาแน่น 40, 60 และ 80 ตัวต่อตารางเมตร ผลการวิจัยพบว่า การพ่นโอโซนช่วยทำให้เลี้ยงกุ้งที่ระดับความหนาแน่นเพิ่มขึ้นได้โดยมีค่าความเข้มข้นของไนไตร์ท ไนเตรท และแบคทีเรียรวมทั้งหมดในน้ำไม่แตกต่างกัน (P>0.05) ในการเลี้ยงที่ระดับความหนาแน่น 60 และ 80 ตัวต่อตารางเมตร สำหรับการเจริญเติบโตของกุ้งทั้งด้านน้ำหนัก ความยาว และอัตราการรอด พบว่า การเลี้ยงที่ระดับความหนาแน่น 40 และ 60 ตัวต่อตารางเมตร ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ (P>0.05) ซึ่งผลจากการศึกษาในครั้งนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการพัฒนาระบบการบำบัดน้ำ เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำโดยการใช้โอโซนอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เนื่องจากช่วยลดปริมาณการใช้ยา และเคมีภัณฑ์ต่าง ๆ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/750
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น