กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/10200
ชื่อเรื่อง: การเปลี่ยนแปลงชนิดและปริมาณของแพลงก์ตอนพืชที่สัมพันธ์กับแหล่งวางหญ้าทะเลเทียมบริเวณชายฝั่ง ตำบลไม้รูด จังหวัดตราด
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Dynmics of genus nd mount of phytoplnkton ssocited with rtificil segrss sources t the costl re of mi rood subdistrict, trt province
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ชลี ไพบูลย์กิจกุล
เบ็ญจมาศ ไพบูลย์กิจกุล
จิดาภา กล้ากสิกิจ
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะเทคโนโลยีทางทะเล
คำสำคัญ: หญ้าทะเล -- ไทย -- ตราด
แพลงก์ตอนพืช -- ไทย -- ตราด
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล
วันที่เผยแพร่: 2564
สำนักพิมพ์: คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การวิจัยนี้เป็นการศึกษาแนวทางการจัดส่งชิ้นส่วนสำหรับสายการประกอบรถแทรคเตอร์ระหว่างวิธีการจัดส่งแบบพาเล็ทและการจัดส่งแบบคิตติ้ง เพื่อกำหนดแนวทางการจัดส่งที่เหมาะสามเพื่อลดปัญหาด้านเวลาการจัดส่ง คุณภาพ และพื้นที่จัดวางไม่เพียงพอ ผลการศึกษาพบว่า ดัชนีด้านเวลาการจัดส่ง การสูญเสียเวลาจากปัญหาคุณภาพ และพื้นที่ไม่เพียงพอมีค่าเท่ากับ 3,698.49 นาที ต่อคัน, 84.66 นาทีต่อคัน 24.2 ตารางเมตร และ 2,149.29 นาทีต่อคัน, 0 นาทีต่อคัน 0 ตารางเมตร สำหรับวิธีการจัดส่งแบบพาเล็ทและแบบคิตติ้ง ตามลำดับ และยังพบว่า การจัดส่งชิ้นส่วนด้วยวิธี อย่างใดอย่างหนึ่งไม่สามารถรองรับความต้องการ การจัดส่งชิ้นส่วนจากฝ่ายคลังสินค้าไปยังสายการประกอบได้อย่างมีประสิทธิภาพดังนั้น จึงได้ออกแบบแนวทางการจัดส่งแบบผสม โดยใช้วิธีติตติ้งกับชิ้นส่วนขนาดเล็ก จำนวน 2,089 รายการ และใช้วิธีพาเล็ทกับชิ้นส่วนขนาดใหญ่ จำนวน 17 รายการ ซึ่งส่งผลให้เวลาการจัดส่วนลดลงเหลือ 1,549.2 นาทีต่อคัน โดยไม่ไม่ปัญหาคุณภาพและพื้นที่การจัดวางแต่อย่างใด
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2564
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/10200
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:I-thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
61910004.pdf2.28 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น