กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/10200
ชื่อเรื่อง: การเปลี่ยนแปลงชนิดและปริมาณของแพลงก์ตอนพืชที่สัมพันธ์กับแหล่งวางหญ้าทะเลเทียมบริเวณชายฝั่ง ตำบลไม้รูด จังหวัดตราด
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Dynmics of genus nd mount of phytoplnkton ssocited with rtificil segrss sources t the costl re of mi rood subdistrict, trt province
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ชลี ไพบูลย์กิจกุล
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
เบ็ญจมาศ ไพบูลย์กิจกุล
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
จิดาภา กล้ากสิกิจ
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล.
คำสำคัญ: หญ้าทะเล -- ไทย -- ตราด
แพลงก์ตอนพืช -- ไทย -- ตราด
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล
วันที่เผยแพร่: 2564
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล.
บทคัดย่อ: -
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (วทม)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2564
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/10200
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:I-thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
61910004.pdf2.28 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น