กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/10082
ชื่อเรื่อง: การตรวจวินิจฉัยโรคไวรัสเกล็ดหลุดจากตัวอย่างที่ไม่ต้องทำลายปลากะพงขาวและพาหะนำโรค
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Detection of scle drop disese virus (sddv) from non-lethl smples of sin sebss (ltes clcrifer) nd its potentil crriers
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: H Thnh Dong
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
มลฤดี สนธิ
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
อรอนงค์ เจริญไวย์
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล.
คำสำคัญ: ไวรัส
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล
วันที่เผยแพร่: 2563
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล.
บทคัดย่อ: -
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (วทม)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2563
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/10082
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:I-thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
61910009.pdf11.21 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น