กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/5334
ชื่อเรื่อง: การศึกษาความสัมพันธ์ของหอยขี้นกและปริมาณสารอินทรีย์ของป่าชายเลนหนองสนามไชย จังหวัดจันทบุรี
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: พัดชา ศิริศักดิ์สมบูรณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะเทคโนโลยีทางทะเล
คำสำคัญ: มหาวิทยาลัยบูรพา --สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล --ปัญหาพิเศษ
ป่าชายเลน --ไทย --จันทบุรี
หอยขี้นก
สารอินทรีย์
งานนิพนธ์ปริญญาตรี
ปัญหาพิเศษ
วันที่เผยแพร่: 2548
สำนักพิมพ์: คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
รายละเอียด: ปัญหาพิเศษ (วท.บ. (สาขาเทคโนโลยีทางทะเล))--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2548.
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/5334
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:หนังสื่อ/เอกสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2566_0016.pdf1.5 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น