หนังสื่อ/เอกสาร หน้าแรกของกลุ่มข้อมูล

Browse
สมัครเป็นสมาชิกกลุ่มข้อมูลนี้เพื่อรับข่าวสารข้อมูลใหม่ทางอีเมลรายวัน RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by วันที่ป้อนข้อมูล in เรียงลำดับจากหลังมาหน้า order): 1 to 20 of 52
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2546อิทธิพลภายในครอบครัวและอิทธิพลภายนอกครอบครัวที่มีผลต่อพฤติกรรมการเปิดรับสื่อการ์ตูนลามกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดชลบุรีนันทิยา ประสงค์กิจ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2551ความหลากหลายของโปรโตซัวในบ่อบำบัดน้ำเสียบริษัทคอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดชลบุรีศิริพร ถาวรยิ่ง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2545ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสาร ความรู้ และทัศนคติที่มีต่อยาบ้า ของนักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" จังหวัดชลบุรีหฤรัตน์ จึงจรัสทรัพย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2546ความรู้ ทัศนคติและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีกองข้าว ของประชาชนในเขตอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีโชติพัฒน์ ทิมกระจ่าง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2546การเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติและพฤติกรรมในการดื่มสุราพื้นบ้านของผู้ชายตำบลแสนสุข จังหวัดชลบุรีอัศวิน สินธุประสิทธิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2547การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ และพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ของประชากรเพศชายวัยทำงาน ในเขต ต. แสนสุข อ. เมือง จ. ชลบุรีว่านทิพย์ รัศมี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2546การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ และทัศนคติที่มีต่อผู้ว่าราชการแบบบูรณาการ (CEO) ของข้าราชการ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทราธิชาพันธ์ โอชกะ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2546การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมที่มีต่อการเล่นเกมออนไลน์ของเยาวชนใน จ. ชลบุรีวราภรณ์ วิริยะกิจนุกูล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2546การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาเครื่องจักสานไม้ไผ่ของประชาชนตำบลไร่หลักทอง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรีหฤทัย ศิริพิพัฒน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2550ภาพลักษณ์ของพรรคประชาธิปัตย์ในทัศนะของประชาชนในจังหวัดชลบุรีพัจนา เจริญศรี; สุดาภรณ์ เมธีกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2546ความพึงพอใจของประชาชนจังหวัดระยองที่มีต่อการให้บริการของโรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยองรุ่งทิวา ปฏิสังข์; มหาวิทยาลัยบูรพา. มหาวิทยาลัยบูรพา
2547การเปิดรับข่าวสารและความพึงพอใจในการเลือกโรงเรียนเตรียมอนุบาลของผู้ปกครองในเขตอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรีอุษามาศ ธเนศานนท์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2545การเปิดรับข่าวสารการเลี้ยงกุ้งและความพึงพอใจของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง จังหวัดฉะเชิงเทรากอบมณี เลิศพิชิตกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2546การเปิดรับข่าวสาร ความรู้และการใช้เครื่องสำอางของผู้ใช้แรงงานหญิง จังหวัดชลบุรีสุชีรา สินทรัพย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2549เปิดรับข่าวสาร ทัศนคติและพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สมุนไพรอภัยภูเบศรของผู้บริโภคในจังหวัดปราจีนบุรีศิราณี ดีพร้อม; กสมา องค์ยา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2551พืชสมุนไพรที่มีสรรพคุณรักษาโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสของแพทย์พื้นบ้านในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และชลบุรีกัลยาณี สิทธิชัยทวีกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2546การเปิดรับสื่อ ทัศนคติ และพฤติกรรมการเลียนแบบวัฒนธรรมญี่ปุ่นของเด็กมัธยมศึกษาในเขตอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีจิราพร ดาราบถ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2546การเปิดรับข่าวสาร และความรู้ เกี่ยวกับสิทธิคนพิการของคนพิการ จ. ชลบุรีวรารัตน์ ยงเจริญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2546การเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และพฤติกรรม การใช้ผ้าไทยของผู้หญิงในเขตอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรีสิทธิศักดิ์ คงแถวทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2546การสื่อสารเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชาวชุมชนบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทราวิลาวัลย์ ศรีสว่าง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Collection's Items (Sorted by วันที่ป้อนข้อมูล in เรียงลำดับจากหลังมาหน้า order): 1 to 20 of 52