กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3634
ชื่อเรื่อง: ดัชนีคุณภาพนํ้าชายฝั่งทะเลด้วยชนิดแพลงก์ตอนพืช
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Index of coastal water quality by phytoplankton species
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ชลี ไพบูลย์กิจกุล
เบ็ญจมาศ ไพบูลย์กิจกุล
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะเทคโนโลยีทางทะเล
คำสำคัญ: การประเมินคุณภาพนํ้า
แพลงก์ตอนพืช
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
วันที่เผยแพร่: 2562
สำนักพิมพ์: คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเกณฑ์ประเมินคุณภาพน้ำบริเวณชายฝั่งทะเล โดยใช้แพลงก์ตอนพืชสกุลเด่นเป็นดัชนีบ่งชี้ ทำการรวบรวมข้อมูลคุณภาพน้ำและสกุลแพลงก์ตอนพืชที่พบบริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกในช่วงปี พ.ศ. 2547 – 2556 จากหน่วยวิจัยทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพานำมาหาความสัมพันธ์ระหว่างชนิด แพลงก์ตอนพืชกับความเข้มข้นแอมโมเนีย ไนไตร์ต และออร์โธฟอสเฟต ด้วยวิธีสหสัมพันธ์ จากนั้นนำค่าความสัมพันธ์ที่ได้มาปรับให้เป็นคะแนนของแพลงก์ตอนพืชแต่ละสกุล และทำการกำหนดช่วงคะแนนแพลงก์ตอนพืชเพื่อใช้ในการบ่งชี้คุณภาพน้ำ เพื่อสร้างการประเมินคุณภาพน้ำชายฝั่งโดยใช้แพลงก์ตอนพืชสกุลเด่น ทำการทดสอบเกณฑ์การประเมินคุณภาพน้ำชายฝั่งโดยใช้แพลงก์ตอนพืชสกุลเด่นที่จัดทำขึ้น โดยการเก็บตัวอย่างน้ำทะเลบริเวณชายฝั่งจังหวัดจันทบุรีพบว่ามีความถูกต้องมากกว่า 80 เปอร์เซนต์ การประเมินคุณภาพน้ำชายฝั่งโดยใช้ แพลงก์ตอนพืชสกุลเด่นมีความเหมาะสมสำหรับการประเมินคุณภาพนํ้าชายฝั่งทะเล
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3634
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2563_124.pdf1.17 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น