กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/971
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาอาหารกุ้งกุลาดำโดยใช้กล้วยเป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตและสารเหนียว
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Usage of banana for source of carbohydrate and natural binder in shrimp feed
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ชลี ไพบูลย์กิจกุล
บัลลังก์ เนื่องแสง
บัญชา นิลเกิด
วศิน ยุวนะเตมีย์
เบ็ญจมาศ ไพบูลย์กิจกุล
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะเทคโนโลยีทางทะเล
คำสำคัญ: กุ้งกุลาดำ - - การเจริญเติบโต
กุ้งกุลาดำ - - การเลี้ยง
กุ้งกุลาดำ - - อาหาร
กุ้งกุลาดำ
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
วันที่เผยแพร่: 2549
สำนักพิมพ์: คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การศึกษาการพัฒนาอาหารกุ้งกุลาดำ Penaeus monodon โดยใช้กล้วยเป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตและสารเหนียว ผลการศึกษาพบว่าการเพิ่มกล้วยทดแทนคาร์โบไฮเดรตในอาหารมีผลต่อการเจริญเติบโต กุ้งที่ได้รับอาหารที่มีการใช้กล้วยต่อคาร์โบไฮเดรตในอัตรา 10:90 เปอร์เซนต์ หรือ 3 เปอร์เซนต์ในอาหาร มีการเจริญเติบโตสูงกว่ากุ้งที่ได้รับอาหารที่มีการใช้กล้วยต่อคาร์โบไฮเดรตในอัตรา 0:100 และ 20:80 เปอร์เซนต์ อย่างมีนัยสำคัญ (P<0.05) ในขณะที่กุ้งที่ได้รับอาหารที่มีการใช้กล้วยต่อคาร์โบไฮเดรตในอัตรา 10:90 เปอร์เซนต์ มีอัตราการรอดไม่แตกต่างจากกุ้งที่ได้รับอาหารที่ไม่มีการใช้กล้วยเป็นส่วนประกอบ แต่กุ้งที่ได้รับอาหารที่มีการใช้กล้วยต่อคาร์โบไฮเดรตในอัตรา 20:80 เปอร์เซนต์ มีอัตรารอดต่ำกว่ากุ้งอีก 2 ชุดทดลองอย่างมีนัยสำคัญ (P<0.05) ผลการศึกษาการใช้กล้วยทดแทนสารเหนียวพบว่าสามารถใช้กล้วยประมาณ 3 เปอร์เซนต์โดยน้ำหนัก ผสมในอาหารกุ้งเพื่อทดแทนสารเหนียวได้โดยที่ไม่ทำให้คุณภาพของอาหารเปลี่ยนแปลง จากการทดสอบความคงตัวของอาหารกุ้งที่ไม่มีการใช้กล้วยทดแทนคาร์โบไฮเดรต และใช้สารเหนียว 1 เปอร์เซนต์ในอาหาร เปรียบเทียบกับอาหารกุ้งที่มีการใช้กล้วย 3 เปอร์เซนต์ และไม่มีการใช้สารเหนียว พบว่าปริมาณแอมโมเนียที่ละลายน้ำเฉลี่ยของอาหารที่แช่น้ำ 24 ชั่วโมง มีปริมาณไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ (P>0.05) กุ้งที่ได้รับอาหารที่มีการใช้กล้วย 3% เปอร์เซนต์ และมีการใช้สารเหนียวในอาหาร 0 และ 1 เปอร์เซนต์ มีอัตราการเจริญเติบโตและอัตราการรอดไม่แตกต่างกัน (p>0.05) จากการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการใช้กล้วยเป็นวัตถุดิบอาหารกุ้งในปริมาณที่เหมาะสมสามารถทำให้กุ้งมีการเจริญเติบโตที่ดีขึ้น ช่วยลดการใช้สารเหนียวในการประกอบอาหารกุ้งและลดต้นทุนการประกอบอาหารกุ้งได้
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/971
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น