การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 36  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2556การปฏิรูปโรงเรียนขนาดเล็กด้วยหลักวินัย 5 ประการของ Peter Sengeฉลองชัย ธีวสุทรสกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
2556การประเมินระดับและความพร้อมในการพัฒนาเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ในจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดฉลองชัย ธีวสุทรสกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
2559การป้องกันการหมองของเครื่องประดับเงินด้วยอนุภาคทองคำระดับนาโนเมตรพิมพ์ทอง ทองนพคุณ; เมธินี จามกระโทก; พร้อมพงศ์ เพียรพินิจธรรม; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. คณะอัญมณี; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
2562การผลิตต้นกล้าทุเรียนพันธุ์หมอนทองเพื่อลดการติดเชื้อ Phytophthora palmivora โดยวิธีการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ในโรงเรือนเพาะชาด้วยระบบควบคุมฟัซซี่สุมิตร คุณเจตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
2561การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีเพื่อใช้ในการตรวจสอบเชื้อ Pineapple mealybug wilt-associated virus -2 ด้วยเทคนิค Plate-trapped antigen indirect ELISA (PTA-indirect ELISA)มณีรัตน์ คูหาพิทักษ์ธรรม; ตันติมา กำลัง; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
2559การพยากรณ์ปริมาณน้ำท่ารายวันที่ส่งผลต่อน้ำท่วมฉับพลันในลุ่มแม่น้ำชายฝั่งทะเลตะวันออกภัทราพร ทองนิ่ม; ภควัต ลำจวน; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
2562การพัฒนาดีเอ็นเอบาร์โค้ดของกล้วยไม้สกุลรองเท้านารี (Paphiopedilum spp.) ในประเทศไทยปัทมา ศรีน้ำเงิน; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
2562การพัฒนาบทเรียนระบบเสียงและสัทศาสตร์ภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับ ทัศนคติและความสามารถทางการออกเสียงภาษาอังกฤษของผู้เรียนให้สูงขึ้นธนนท์รัฐ นาคทั่ง; สุทธิรักษ์ สุวรรณเดชา; ชนาภา ตรีวรรณกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
2562การพัฒนาพืชสมุนไพรท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรี เพื่อยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรคที่สำคัญในพืชณัทธีรา สมารักษ์; นิสาชล เทศศรี; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
2558การพัฒนาระบบการเรียนการสอนฟิสิกส์พื้นฐานที่สอดคล้องกับบริบทของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่ง ด้วยกระบวนการศึกษาผ่านบทเรียนฉลองชัย ธีวสุทรสกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
2563การพัฒนาระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรจังหวัดจันทบุรีธารารัตน์ พวงสุวรรณ; ไพฑูรย์ ศรีนิล; สุมิตร คุณเจตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
2553การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง อ่าวคุ้งวิมาน จังหวัดจันทบุรี และบริเวณใกล้เคียงด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมฉลองชัย ธีวสุทรสกุล; วชิราภรณ์ ศรีพุทธ; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
2562การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ระดับอุดมศึกษาตามแนวคิดหลักการเรียนรู้แบบรอบรู้และแนวคิดห้องเรียนกลับทางเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ฉลองชัย ธีวสุทรสกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
2560การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ปริมาณไขมันในสาหร่ายโดยใช้เทคนิคสเปกโตรเมทรีเมธินี จามกระโทก; มะลิวัลย์ คุตะโค; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. คณะเทคโนโลยีทางทะเล
2562การพัฒนาวิธีวิเคราะห์อะพาไทต์สีฟ้าอมเขียวจากมาดากัสการ์ที่ผ่านการเผา โดยใช้เทคนิคทางสเปกโตรเมทรีปริญญา ชินดุษฎีกุล; เมธินี จามกระโทก; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. คณะอัญมณี; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
2559การพัฒนาเคโมเซ็นเซอร์สำหรับสารเคมีกำจัดศัตรูพืชออร์กาโนฟอสฟอรัส โดยใช้เทคนิคสเปกโตรเมทรีเมธินี จามกระโทก; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
2562การพัฒนาเทคนิค multiplex RT-PCR เพื่อใช้ในการคัดเลือกต้นพริกไทยปลอดเชื้อไวรัสมณีรัตน์ คูหาพิทักษ์ธรรม; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
2563การศึกษาบทบาทของคาร์บอนสีน้ำเงินในหญ้าทะเลบริเวณ ชายฝั่งตะวันออกของประเทศไทยปัทมา ศรีน้ำเงิน; วศิน ยุวนะเตมีย์; เพชรดา ปินใจ; สนธิชัย จันทร์เปรม; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์, และอื่นๆ
2562การศึกษาบทบาทของคาร์บอนสีน้ำเงินในหญ้าทะเลบริเวณชายฝั่งตะวันออกของประเทศไทยปัทมา ศรีน้ำเงิน; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
2561การศึกษาปริมาณความต้องการน้ำและวิธีการให้น้ำที่เหมาะสม สำหรับทุเรียนพันธุ์หมอนทองสุมิตร คุณเจตน์; ไพฑูรย์ ศรีนิล; สมบัติ ฝอยทอง; สุคนทิพย์ เถาโมรา; เอื้อน ปิ่นเงิน, และอื่นๆ