กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/216
ชื่อเรื่อง: การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง อ่าวคุ้งวิมาน จังหวัดจันทบุรี และบริเวณใกล้เคียงด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Developing the sustainable tourism in sufficiency economy philosophy model, Ao Khung Wiman, Chanthaburi and near by areas by using participatory action research
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ฉลองชัย ธีวสุทรสกุล
วชิราภรณ์ ศรีพุทธ
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
คำสำคัญ: การท่องเที่ยว
จันทบุรี - - ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
เศรษฐกิจพอเพียง
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
อ่าวคุ้งวิมาน
สาขาสังคมวิทยา
วันที่เผยแพร่: 2553
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
บทคัดย่อ: เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม พื้นที่ศึกษาคืออ่าวคุ้งวิมาน จังหวัดจันทบุรีและบริเวณใกล้เคียง วัตถุประสงค์เพื่อสำรวจและประเมินศักยภาพการท่องเที่ยว พัฒนาและทดสอบรูปแบบการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เครื่องมือที่ใช้คือแบบประเมินศักยภาพและการจัดการเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืน และแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่าอ่าวคุ้งวิมานจังหวัดจันทบุรีและบริเวณใกล้เคียง ประกอบด้วยแหล่งท่องเที่ยวทั้งตามธรรมชาติที่สวยงามและมนุษย์สร้างดังนี้ ชายทะเลเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าเขามอบค้อ ชายทะเลหินโคร่ง ชายหาดอ่าวคุ้งวิมาน จุดชมวิวเนินเขาพระยืน จุดชมวิวเนินเขาพระสังกัจจาย์ ป่าธรรมชาติระหว่างจุดชมวิวเนินเขาพระสังกัจจายน์ลงไปถึงชายหาดสุดทางรัก จุดชมวิวบริเวณเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง จุดชมวิวเนินนางพญา เจดีย์หัวแหลม และอุโบสถเก่าวัดท่าแคลง ผลการประเมินพบว่า อ่าวคุ้งวิมาน จังหวัดจันทบุรีและบริเวณใกล้เคียงมีศักยภาพการเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในระดับปานกลาง และมีศักยภาพการจัดการเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในระดับต่ำ รูปแบบการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งพัฒนาจากการวิจัยครั้งนี้ทำให้นักท่องเที่ยวมีความรู้ ความตระหนัก อนุรักษ์ หวงแหน และเกิดความประทับใจ อ่าวคุ้งวิมานจังหวัดจันทบุรี และบริเวณใกล้เคียงในระดับมาก
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/216
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย(Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น