การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง ชัยณรงค์ เครือนวน

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 16 จากทั้งหมด 16
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2549การจัดทำผังพิสัยการวิจัยระบบสุขภาพกับการพัฒนาอุตสาหกรรมในอนุภาคตะวันออกชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์; ชัยณรงค์ เครือนวน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2560การทบทวนและการปรับยุทธศาสตร์การพัฒนาของโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกสู่การเป็นประเทศอาเซียนสกฤติ อิสริยานนท์; โอฬาร ถิ่นบางเตียว; รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข; เมทินา อิสริยานนท์; ชัยณรงค์ เครือนวน, และอื่นๆ
2560การทบทวนและปรับยุทธศาสตร์การพัฒนาของโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกสู่การเป็นประเทศอาเซียนในจังหวัดระยอง : กรณีการปรับยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมในเขตมาบตาพุดชัยณรงค์ เครือนวน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2563การปรับตัวของชาวนามุสลิมในพื้นที่กรุงเทพมหานครรอบนอกฝั่งตะวันออกชัยณรงค์ เครือนวน; ภคพล เส้นขาว; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2559ทางเลือกการพัฒนาอุตสาหกรรมพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกในมุมมองของรัฐ เอกชนและภาคประชาชนชัยณรงค์ เครือนวน; จิรายุทธ์ สีม่วง; กัมปนาท เบ็ญจนารี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2558ปฏิบัติการและการต่อสู้ทางวาทกรรมในการพัฒนาอุตสาหกรรม : ศึกษากรณีการพัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้ตัวแบบมาบตาพุดปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์; ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์; ชัยณรงค์ เครือนวน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2558ปฏิบัติการและการต่อสู้ทางวาทกรรมในการพัฒนาอุตสาหกรรม: ศึกษากรณีการพัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้ตัวแบบมาบตาพุดชัยณรงค์ เครือนวน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2557ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือในชุมชนท้องถิ่นไทย: ประสบการณ์จากภาคสนามชัยณรงค์ เครือนวน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2563ยุทธศาสตร์การพัฒนา ความเปลี่ยนแปลง ปฏิบัติการทางสังคม และข้อเสนอเชิงนโยบาย ภายใต้การพัฒนาอุตสาหกรรม ในพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยองชัยณรงค์ เครือนวน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2559วาทกรรมและปฏิบัติการทางวาทกรรมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมของชนชั้นนำไทยและพันธมิตร: ศึกษาการพัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้ตัวแบบมาบตาพุดชัยณรงค์ เครือนวน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2562สิทธิชุมชนกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น หลักคิดและความเป็นจริงทางสังคม: กรณีศึกษาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกพิมพ์ประไพ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา; ชัยณรงค์ เครือนวน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2558เศรษฐกิจสีเขียวในชุมชนท้องถิ่นไทย: ศึกษาชุมชนท้องถิ่นแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกชัยณรงค์ เครือนวน; ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2550เศรษฐศาสตร์การเมืองของการพัฒนาอุตสาหกรรมในจังหวัดระยองชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ชัยณรงค์ เครือนวน; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ
2564เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยการพัฒนา : ศึกษาการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกชัยณรงค์ เครือนวน; พิมพ์ประไพ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2563เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว : กรณีสภาพความขัดแย้งเรื่องที่ดินในช่วงปี 2557-2562ชัยณรงค์ เครือนวน; วชิรศักดิ์ ติยะวิสุทธิ์ศรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2563เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยการสะสมทุนทางการเมืองของตระกูลเทือกสุบรรณชัยณรงค์ เครือนวน; มาดล จรูญรัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์