กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3349
ชื่อเรื่อง: วาทกรรมและปฏิบัติการทางวาทกรรมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมของชนชั้นนำไทยและพันธมิตร: ศึกษาการพัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้ตัวแบบมาบตาพุด
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Thai elite and their alliances' discourse and discursive practice to propel industrial development: A case study of industrial development of the Map Ta Phut model
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ชัยณรงค์ เครือนวน
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
คำสำคัญ: การพัฒนาอุตสาหกรรม
ตัวแบบมาบตาพุด
วจนะวิเคราะห์
สาขาสังคมวิทยา
วันที่เผยแพร่: 2559
บทคัดย่อ: การพัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้ตัวแบบมาบตาพุดเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ถูกบังคับให้เกิดจากส่วนกลาง ขณะเดียวกันการพัฒนาอุตสาหกรรมก็นำามา ซึ่งปัญหาและผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่หลากหลายรูปแบบด้วยเงื่อนไขและผลที่เกิดขึ้นเช่นนี้ทำให้ชนชั้นนำไทยและพันธมิตรต้องทำงานเชิงความคิดเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับอุดมการณ์ทุนนิยม ผ่านการสร้างและปฏิบัติการทางวาทกรรม รวมทั้งพยายามสถาปนาวาทกรรมที่ตนเองสร้างให้มีอำนาจนำเหนือวาทกรรมชุดอื่น ๆ เป้าหมายของกระบวนการดังกล่าวนี้ก็คือ การครอบงำ, กดทับ, กีดกันและใช้ความเป็นเจ้าทางวาทกรรมสร้างจิตสำนึกจอมปลอมแก่ประชาชนผ่านการกระตุ้นให้เกิดจินตภาพบางอย่างในกระบวนการพัฒนาอุตสาหกรรม Industrial development of the Map Ta Phut Model is a case offorced industrialization which causes problems and has various impactson people in the area. The conditions and consequences of industrialdevelopment have made the elites and their alliances develop a conceptto support legitimacy of the capitalism ideology through discursiveformation and practices. They also try to make the discourse they haveestablished a hegemonic discourse. The objectives of this process are todominate, to subjugate and discriminate others, and to use the benefitsof hegemony to constitute false consciousness by stimulating people tocreate some imagery in the industrial development process.
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3349
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
bpe4n2p129-152.pdf972.16 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น