รายงานการวิจัย (Research Reports) หน้าแรกของกลุ่มข้อมูล

Browse
สมัครเป็นสมาชิกกลุ่มข้อมูลนี้เพื่อรับข่าวสารข้อมูลใหม่ทางอีเมลรายวัน RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by วันที่ป้อนข้อมูล in เรียงลำดับจากหลังมาหน้า order): 1 to 20 of 48
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2560การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากลำไยของกลุ่มเกษตรกรจังหวัดสระแก้วนรินทร์ เจริญพันธุ์; เพราเพ็ญ รัตนดี; ชัยพร แพภิรมย์รัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว คณะเทคโนโลยีการเกษตร
2563การถ่ายโอนเชื้อและการลดการปนเปื้อนของเชื้อ Escherichia coli ใน แคนตาลูปตัดแต่งพร้อมบริโภคไกรยศ แซ่ลิ้ม; กัญญารัตน์ เหลืองประเสริฐ; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
2564ระดับการแสดงออกของยีน ScDREB2 ในยาสูบดัดแปลงพันธุกรรมในสภาพเลียนแบบดินเค็มโซดิกชนากานต์ ลักษณะ; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
2560แหล่งของแทนนินในกล้วย Diploid (2n) triploid (3n) tetraploid (4n) และการใช้ประโยชน์ในการขับไข่พยาธิในแพะเนื้อสมคิด ใจตรง; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
2560การอนุรักษ์และเพิ่มมูลค่าข้าวพื้นเมืองในพื้นที่จังหวัดที่ติดกับประเทศกัมพูชาประทีป อูปแก้ว; นรินทร์ เจริญพันธุ์; กัญญารัตน์ เหลืองประเสริฐ; รังสรรค์ เจริญสุข; ศันสนีย์ จำจด, และอื่นๆ
2561การใช้กากมันสำปะหลังหมักยีสต์ในอาหารโคเนื้อต่อกระบวนการหมักในรูเมนและสมรรถนะการผลิตสุปรีณา ศรีใสคำ; พิพัฒน์ เหลืองลาวัณย์; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
2561ผลของวิธีการเติมโลหะเหล็กบนตัวรองรับซิลิกาจากเถ้าชานอ้อยเพื่อดูดซับสารปราบวัชพืชไกลโฟเชตอรสุรางค์ โสภิพันธ์; จตุพร วิทยาคุณ; เพียว ผาใต้; นวลละออง สระแก้ว; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
2561การผลิตโปรตีนเซลล์เดียวจากกากมันสำปะหลังเพื่อทดแทนสารประกอบโปรตีนในอาหารแพะเนื้อเอกรัฐ คำเจริญ; สุปรีณา ศรีใสคำ; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
2561การประเมินคุณลักษณะทางกายภาพและทางเคมี และคุณภาพทางจุลชีววิทยาของแคนตาลูปตัดแบ่งพร้อมบริโภคที่ขายในจังหวัดสระแก้วไกรยศ แซ่ลิ้ม; กัญญารัตน์ เหลืองประเสริฐ; ศุภศิลป์ มณีรัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
2561การบ่งชี้และแยกยีน Ca2+/H+antipoter (CAX) ที่อ้อยใช้ตอบสนองต่อสภาพดินเค็มชนากานต์ ลักษณะ; สนธิชัย จันทร์เปรม; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
2560ประสิทธิภาพพันธุ์ข้าวโพดฝักอ่อนที่ปลูกในพื้นที่นาจังหวัดสระแก้วรัชนี พุทธา; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
2562การปลูกพืชสลับเพื่อมูลค่าในแปลงมันสำปะหลังประทีป อูปแก้ว; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
2562การพัฒนาอาหารไก่ไข่จากชานอ้อยวัสดุเศษเหลือจากโรงงานผลิตน้ำตาลไพทูล แก้วหอม; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
2562การวิเคราะห์ปริมาณอินนูลินในกล้วยกลุ่ม diploid triploid และ tetraploid เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพรัชนี พุทธา; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
2562ผลของการให้พืชวงศ์ถั่วต่อสมรรถนะการผลิตของแพะเนื้อสุปรีณา ศรีใสคำ; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
2562การศึกษาโปรติโอมิกส์จากใบกล้วยในกลุ่ม diploid triploid และ tetraploidบังอร ประจันบาล; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
2562การบ่งชี้และแยกยีน Ca2+/H+antipoter (CAX) ที่อ้อยใช้ตอบสนองต่อสภาพดินเค็มชนากานต์ ลักษณะ; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
2562การใช้ประโยชน์จากสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของไผ่เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพรเอกรัฐ คำเจริญ; จักรพงษ์ รัตตะมณี; ศิริลักษณ์ กมลวรรณสิทธิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
2562การพัฒนาเทคนิคการคัดเลือกเซลล์สำหรับอ้อยทนเค็มร่วมกับการใช้เทคนิคทางอณูวิทยาชนากานต์ ลักษณะ; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
2562ผลของการให้ถั่วอัลฟาฟ่าต่อปริมาณ Phytoestrogen ในน้ำนมของโคนมสุปรีณา ศรีใสคำ; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
Collection's Items (Sorted by วันที่ป้อนข้อมูล in เรียงลำดับจากหลังมาหน้า order): 1 to 20 of 48